Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 10 [X]

Grodzisk, dnia 27 lipca 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 8

w sprawie nazw ulic na Świerczynie, Winnicy i Wrzesinie (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Nazwy ulic na Świerczynie i Winnicy]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Bukowa,
 2. Lipowa,
 3. Dębowa,
 4. Świerkowa,
 5. Muz,
 6. Kameralna,
 7. Przytulna,
 8. Klonowa,
 9. Leszczynowa,
 10. Olszynowa,
 11. Jodłowa,
 12. Kasztanowa,
 13. Akacjowa,
 14. Jarzębinowa,
 15. Pisarska,
 16. Malarska,
 17. Rzeźbiarska,
 18. Brzozowa.

§ 2. [Nazwy ulic na Wrzesinie]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 2 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Flotylli Gellońskiej,
 2. Peryklesa i Solona,
 3. Pompejusza,
 4. Wojciecha Stempniewicza,
 5. Moderatorów,
 6. Sebka Inkaskiego.

§ 3. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny