Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10000 [X]

Eldorat, dnia 28 marca 2018 r.

Dekret Konsula z mocą ustawy

— Przepisy wprowadzające Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 8/2018 o finansach publicznych z dnia 13 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. występujące w odpowiednich przypadkach słowo „Prokurator” zastępuje się, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „Minister Finansów”;
 2. art. 2 („Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ustawy jest: (1) Konsul Sclavinii; (2) Wicekonsul Sclavinii; (3) Prokonsul; (4) Prefekt Sclavinii — jeśli wykonuje zadania przewidziane w art. 11 ust. 5 Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz. P. poz. 9141); (5) Przewodniczący Rady Konsulatu Sclavinii; (6) Prokurator; (7) Architekt; (8) inny funkcjonariusz publiczny wskazany przez Konsula Sclavinii”) otrzymuje brzmienie: „Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ustawy jest:
  1. Konsul;
  2. Wicekonsul;
  3. Minister;
  4. Wiceminister;
  5. Marszałek Senatu;
  6. Wicemarszałek Senatu;
  7. Senator;
  8. Prefekt Sclavinii — jeśli wykonuje zadania przewidziane w art. 6 ust. 3 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii;
  9. inny funkcjonariusz publiczny wskazany przez Konsula Sclavinii”.
 3. art. 4 („Maksymalna, miesięczna wysokość wynagrodzenia, o której mowa w art. 6 ust. 1, wynosi dla: (1) Konsula Sclavinii — 40 000 libertów; (2) Wicekonsula Sclavinii — 40 000 libertów; (3) Prokonsula — 30 000 libertów; (4) Prefekta Sclavinii — 40 000 libertów; (5) Przewodniczącego Rady Konsulatu Sclavinii — 15 000 libertów; (6) Prokuratora — 30 000 libertów; (7) Architekta — 30 000 libertów; (8) innego funkcjonariusza publicznego — 15 000 libertów”) otrzymuje brzmienie: „Maksymalna, miesięczna wysokość wynagrodzenia, o której mowa w art. 6 ust. 1, wynosi dla:
  1. Konsula — 40 000 libertów;
  2. Wicekonsula, Ministra, Marszałka Senatu — 30 000 libertów;
  3. Wiceministra, Wicemarszałka Senatu — 25 000 libertów;
  4. Senatora — 20 000 libertów;
  5. Prefekta Sclavinii — 40 000 libertów;
  6. innego funkcjonariusza publicznego — 15 000 libertów.
 4. występujące w art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 w odpowiednich przypadkach słowa „członkowie Rady Konsulatu Sclavinii” oraz „radcy” zastępuje się odpowiednio, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „obywatele sclavińscy posiadający czynne prawo wyborcze” oraz „obywatele”;
 5. art. 10 („Konsul Sclavinii może, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca z programów, o których mowa w art. 8 i 9”) otrzymuje brzmienie „Minister Finansów może, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca z programów, o których mowa w art. 8 i 9”;
 6. art. 12 ust. 1–3 („(1) Konsul Sclavinii może zdecydować o przeznaczeniu środków publicznych Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu, dotację dla inicjatywy prywatnej lub nagrodę pieniężną. (2) Przeznaczenie kwoty w wysokości przekraczającej 150 000 libertów na rzecz jednego podmiotu w danym miesiącu kalendarzowym następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Konsulatu Sclavinii. (3) Podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić na wniosek Konsula Sclavinii lub Prokuratora sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków”) otrzymują brzmienie:
  1. Minister Finansów może zdecydować, na wniosek Konsula lub ministra, o przeznaczeniu środków publicznych Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu, dotację dla inicjatywy prywatnej lub nagrodę pieniężną.
  2. Przeznaczenie kwoty w wysokości przekraczającej 150 000 libertów na rzecz jednego podmiotu w danym miesiącu kalendarzowym następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez Senat.
  3. Podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić na wniosek Ministra Finansów sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków.
 7. skreśla się art. 13 („Konsul Sclavinii może upoważnić Prokuratora do wydawania decyzji, o której mowa w art. 12 ust. 1, w imieniu Konsula Sclavinii”);
 8. art. 14 („Konsul Sclavinii może, w drodze działań faktycznych, ustanawiać nagrody dla użytkowników systemów informatycznych Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Minister Gospodarki może, w drodze działań faktycznych, ustanawiać nagrody dla użytkowników systemów informatycznych Konsulatu Sclavinii”.

Art. 2.

Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 2/2018 o Mennicy Eldorackiej z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 2 ust. 1 („Na czele Mennicy stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Konsula”) otrzymuje brzmienie „Na czele Mennicy stoi Dyrektor powoływany przez Ministra Finansów na czteromiesięczną kadencję oraz odwoływany przez niego przed upływem kadencji”;
 2. w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 słowo „Rady” zastępuje się słowem „Senatu”.

Art. 3.

Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2018 — Kodeksie Ziemskim z dnia 17 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 2 ust. 2, art. 5 ust. 1 i 4 słowo „Konsul” zastępuje się słowami „Minister Gospodarki”;
 2. w art. 6 ust. 1 słowo „Konsul” zastępuje się słowami „Minister Kultury”;
 3. w art. 6 ust. 3 i art. 7 występujące w odpowiednich przypadkach słowo „Rada” zastępuje się występującym w odpowiednich przypadkach słowem „Senat”.

Art. 4.

Art. 5 ust. 4 Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. („Rada Konsulatu Sclavinii sprawuje nadzór nad Akademią”) otrzymuje brzmienie „Senat Konsulatu Sclavinii sprawuje nadzór nad Akademią”.

Art. 5.

 1. Skreśla się art. 8 („Konsul Sclavinii może, w drodze rozporządzenia, ustanawiać i znosić ordery i odznaczenia oraz określać zasady ich nadawania i pozbawiania. Rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do wejścia w życie wymaga zgody Rady Konsulatu Sclavinii wyrażonej uchwałą”) Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 o symbolach Konsulatu Sclavinii z dnia 31 maja 2017 r.
 2. Rozporządzeniu Konsula Sclavinii w sprawie orderów i odznaczeń państwowych z dnia 6 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. rozporządzenie otrzymuje tytuł i moc „Ustawy o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii”;
  2. skreśla się podstawę prawną wydania rozporządzenia („Na podstawie art. 8 Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 o symbolach Konsulatu Sclavinii z dnia 31 maja 2017 roku (Dz. P. poz. 9400, tekst jedn.) zarządza się, co następuje:”);
  3. występujące w odpowiednich przypadkach słowo „państwowy” skreśla się;
  4. w art. 1 ust. 5 słowa „Rady Konsulatu Sclavinii” zastępuje się słowem „Senatu”.

Art. 6.

Tracą moc: Ustawa o Prokuratorze z dnia 31 lipca 2016 r., Ustawa o pożyczkach prokuratorskich z dnia 5 sierpnia 2016 r., Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 2/2017 o Sclavińskim Urzędzie Architektury z dnia 14 kwietnia 2017 r., Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2017 o podziale administracyjnym z dnia 3 października 2017 r.

Art. 7.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny