Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 10005 [X]

Grodzisk, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego (uchylony)

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.

stanowimy co następuje:

§ 1.

 1. Dwór Książęcy służy Księciu radą i pomocą w sprawach istotnych dla istnienia Księstwa Sarmacji, bez względu na szczegółowe obowiązki przyznane niniejszym zarządzeniem.
 2. Książę może powierzyć poszczególnym członkom Dworu Książęcego wykonywanie zadań w jego imieniu.

§ 2.

 1. Dwór Książęcy stanowi Mała Rada. 
 2. Na czele Małej Rady stoi Marszałek Koronny.
 3. Mała Rada składa się z:
  1. Marszałka Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za organizację prac Dworu Książęcego, kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji,
  2. Legata Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za sprawy międzynarodowe oraz za kontakty w imieniu Księcia z głowami obcych państw,
  3. Stratega Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za sprawy międzynarodowe oraz pomoc w przygotowaniu przepisów prawnych traktatów i zawieranych umów międzypaństwowych,
  4. Herolda Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Heroldii Księstwa Sarmacji oraz kanon heraldyczny Księstwa Sarmacji,
  5. Miecznika Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za doradztwo w sprawach wojskowych Księstwa Sarmacji,
  6. Sekretarza Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i dbałość o wizerunek Księcia oraz Dworu Książęcego, a taakże opiekę nad profilem internetowym Księstwa Sarmacji w serwisie Facebook.
 4. Członkowie Małej Rady mogą powoływać, za zgodą Księcia, pisarzy – do pomocy w powierzonych im zadaniach.

(§ 2. ust. 3. pkt 1 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Księcia w sprawie zmiany Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 14.05.2018)

(§ 2. ust. 3. pkt 6 dodany Zarządzeniem Księcia w sprawie zmiany Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 14.05.2018)

§ 3.

 1. Obok Dworu Książęcego funkcjonują ciała doradcze w zakresie im właściwym, w szczególności zaś:
  1. Rada Stanu — powołana w celu doradzania Księciu w zakresie spraw i kontaktów międzynarodowych oraz powołań ambasadorów.
  2. Rada Korony — powołana w celu doradzania Księciu w zakresie spraw i kontaktów wewnętrznych oraz w obszarze polityki samorządowej. 
 2. W skład Rady Stanu wchodzą Legat Koronny, Strateg Koronny, Kanclerz oraz Marszałek Sejmu.
 3. W skład Rady Korony wchodzą osoby każdocześnie stojące na czele Królestwa Baridasu oraz jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji, lub osoby wskazane przez nie.

§ 4.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Zarządzenie Księcia w sprawie Konstytucji Dworu książęcego z dnia 14 stycznia 2018 r.

 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny