Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 10035 [X]

Grodzisk, dnia 28 kwietnia 2018 r.

Akt ratyfikacji

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Suderlandu

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI I KRÓLESTWA BARIDASU
KSIĄŻĘ SARMACJI I KRÓL BARIDASU
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

W dniu 7 kwietnia 2018 r. w Grodzisku został sporządzony i parafowany Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Suderlandu. W dniu dzisiejszym niniejszym traktat ten podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż traktat ten uznajemy za zawarty w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy

pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Suderlandu

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

Jego Ekscelencja Ryszard Maj, Prezydent Republiki Suderlandu
w imieniu Republiki Suderlandu

 

zawierają niniejszy traktat:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznając wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Interesy Stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony.
 3. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 3.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej
  3. zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  4. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  5. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2.

Art. 4.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
 4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
  1. państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
  2. państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
  3. państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.

Art. 5.

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 7.

Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, za zgodą Sejmu z dnia 24 kwietnia 2018 r., w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księcia Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 28 kwietnia 2018 r.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny