Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 10052 [X]

Grodzisk, dnia 2 maja 2018 r.

Akt ratyfikacji

Traktat o połączeniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI I KRÓLESTWA BARIDASU
KSIĄŻĘ SARMACJI I KRÓL BARIDASU
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

W dniu 7 kwietnia 2018 r. w Angemont został sporządzony i parafowany Traktat o połączeniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu wraz z Protokołem dodatkowym do Traktatu o połączeniu Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji. W dniu dzisiejszym niniejszym traktat ten, za zgodą Narodów Rzeczpospolitej w Sejmie Księstwa Sarmacji reprezentowanych, podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż traktat ten uznajemy za zawarty w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o połączeniu 
Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu

(tekst jednolity obejmujący także protokół dodatkowy)

Uznając szczególne kulturowe i społeczne więzi, które łączą Hasseland i Sarmację,
wspominając czas, gdy emigracyjny rząd Hasselandu rezydował w Grodzisku,
chcąc jak najlepiej wykorzystać zasoby obu krajów i wspólnie stawić czoła niedostatkom,
zapobiegając kryzysom aktywności, populacji i infrastruktury,

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, Król Hasselandu
w imieniu Królestwa Hasselandu

 

zawierają w dobrej wierze traktat następującej treści:

Artykuł 1.

Królestwo Hasselandu dołącza do Księstwa Sarmacji jako prowincja.

Artykuł 2.

 1. Królestwo Hasselandu będzie się po wsze czasy cieszyło taką samą autonomią i odrębnością jak pozostałe sarmackie prowincje.
 2. W Królestwie Hasselandu władzę państwową będzie sprawowało Księstwo Sarmacji, szanując samorządność oraz odrębność narodową jego mieszkańców, a także zachowując hasselandzkie dziedzictwo kulturowe oraz dbając o bezpieczeństwo Królestwa Hasselandu.
 3. Zawartość Forum Królestwa Hasselandu, w części niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania, zostanie przeniesione na Forum Centralne Księstwa Sarmacji, pozostała część ulegnie zarchiwizowaniu.
 4. Strony internetowe Królestwa Hasselandu zostaną przeniesione na serwer Księstwa Sarmacji, zaś główna strona Królestwa znajdzie się w domenie http://hasseland.sarmacja.org.
 5. Stolica Królestwa Hasselandu — Angemont — staje się na mocy niniejszego traktatu miastem systemowym w rozumieniu przepisów Księstwa Sarmacji.

Artykuł 3.

 1. Książę Sarmacji otrzymuje tytuł Króla Hasselandu.
 2. Lord Szambelan jest namiestnikiem Królestwa Hasselandu w rozumieniu właściwych przepisów prawa sarmackiego.
 3. Dotychczasowy Król Hasselandu staje się Lordem Szambelanem Królestwa Hasselandu.
 4. Kadencja pierwszego Lorda Szambelana wynosi 4 miesiące.
 5. Kolejnych Lordów Szambelanów wyłania się w drodze demokratycznych wyborów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Królestwa Hasselandu.

Artykuł 4.

Każdy, kto posiada obywatelstwo hasselandzkie w dniu wejścia w życie niniejszego Traktatu, staje się obywatelem sarmackim, o ile nie wyrazi sprzeciwu i w terminie 14 dni złoży określoną przepisami prawa sarmackiego przysięgę.

Artykuł 5.

 1. W mocy pozostaje prawo Królestwa Hasselandu, o ile nie jest sprzeczne z prawem Księstwa Sarmacji. Będzie stanowiło prawo samorządu terytorialnego zgodnie z hierarchią źródeł prawa Księstwa Sarmacji.
 2. W terminie 31 dni od wejścia w życie niniejszego traktatu Lord Szambelan stwierdzi, które przepisy prawa Królestwa Hasselandu pozostają w mocy, a które wymagają zmian lub zostają anulowane, jako sprzeczne z prawem Księstwa Sarmacji.
 3. Kwestie sporne rozstrzyga Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji.

Artykuł 6.

 1. W ciągu 31 dni od wejścia w życie niniejszego Traktatu Królestwo Hasselandu przyjmie nową konstytucję, która będzie regulowała funkcjonowanie Królestwa Hasselandu jako sarmackiej prowincji.
 2. Tryb przyjęcia nowej konstytucji określi Lord Szambelan w porozumieniu z Księciem Sarmacji.

Artykuł 7.

 1. Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się wszelkimi tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Królestwie Hasselandu do dnia wejścia w życie niniejszego Traktatu. Obywatele Hasselandu posiadający tytuły szlacheckie i arystokratyczne otrzymują odpowiednie tytuły szlacheckie i arystokratyczne obowiązujące w Księstwie Sarmacji, w taki sposób, że:
  1. Bajtuś otrzymuje tytuł markiza i 45 wsi lennych,
  2. Eddard Noqtern otrzymuje tytuł diuka i 65 wsi lennych,
  3. Freyton Camirr otrzymuje tytuł wicehrabiego i 18 wsi lennych,
  4. Józef Sowiński otrzymuje tytuł wicehrabiego i 18 wsi lennych,
  5. Kim Myong Won otrzymuje tytuł markiza i 45 wsi lennych,
  6. Piotr Paweł I otrzymuje tytuł diuka i 65 wsi lennych.
 2. Przepisy ustępu poprzedniego nie stanowią procedury nadania wsi lennych o której mowa w odrębnych przepisach prawa Księstwa Sarmacji i tym samym nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia siły głosu obywatela wynikającej z liczby nadanych wsi lennych.

Artykuł 8.

Korona Sarmacji udziela Królestwu Hasselandu nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 300 000 libertów na okres 24 miesięcy. Szczegóły pożyczki Sygnatariusze uzgodnią w drodze dalszych ustaleń dwustronnych.

Artykuł 9.

Traktat wchodzi w życie tydzień po ratyfikacji go przez Królestwo Hasselandu i Księstwo Sarmacji.

* * *

Protokół dodatkowy do Traktatu o połączeniu
Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji

Wysokie Układające się Strony:
Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, Król Hasselandu
w imieniu Królestwa Hasselandu

zawierają w drodze niniejszego protokołu uzupełniają Traktat o połączeniu Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji o następujące przepisy:

Artykuł 1.

Dotychczasowa treść artykułu 7 Traktatu staje się jego ustępem 1, a po tym ustępie dodaje się ustęp 2 o treści: "Przepisy ustępu poprzedniego nie stanowią procedury nadania wsi lennych o której mowa w odrębnych przepisach prawa Księstwa Sarmacji i tym samym nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia siły głosu obywatela wynikającej z liczby nadanych wsi lennych."

Artykuł 2.

Artykuł 9 Traktatu przyjmuje treść: "Traktat wchodzi w życie tydzień po ratyfikacji go przez Królestwo Hasselandu i Księstwo Sarmacji."

Artykuł 3.

Protokół wchodzi w życie wraz z wejściem w życie traktatu o połączeniu Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, za zgodą Sejmu z dnia 1 maja 2018 r., w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księcia Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 2 maja 2018 r.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny