Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10090 [X]

Grodzisk, dnia 15 maja 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1

  1. Art. 9. ust. 6, o treści: Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach przyjmuje brzmienie: "Książę wydaje rozporządzenia na zasadach określonych w art. 30."
  2. Art. 9. ust. 8, o treści: Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1) zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe; 2) powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji. przyjmuje brzmienie: "Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1. zawiera umowy międzynarodowe i upoważnia inne organy państwowe do zawierania tychże umów;
    2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji;
    3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe."

Art. 2

Art. 12. ust. 3, o treści: Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego może wejść w życie z chwilą ogłoszenia. Rozporządzenie podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Sejm. przyjmuje brzmienie:  "Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego może wejść w życie z chwilą ogłoszenia. Rozporządzenie podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Sejm, który zatwierdza je w drodze uchwały."

Art. 3

Art. 19, o treści: 1. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji przewiduje inny tryb. 2. Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb. 3. Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm. przyjmuje brzmienie: "Sejm uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb."

Art. 4

Art. 30, o treści: 1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia. 2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach. przyjmuje brzmienie: 
"1. Rozporządzenia są wydawane przez Księcia, Kanclerza, Radę Ministrów i inne organy określone ustawą, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi. 3. Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia bez upoważnienia zawartego w ustawie. Warunkiem wejścia w życie takiego rozporządzenia jest zatwierdzenie go przez Sejm w drodze uchwały.
3. Sejm może w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3.
4. Rozporządzenia Księcia wymagają zatwierdzenia przez Sejm w drodze uchwały, chyba że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy stanowi inaczej."

Art. 5

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny