Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 10091 [X]

Grodzisk, dnia 15 maja 2018 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 302 z dnia 15 października 2016 roku o przeniesieniu instytucji pod zarządz Rady Ministrów (Dz. P. poz. 8995), zarządza się, co następuje:

Art. 1. Korpus Administracji Rządowej

 1. W skład Korpusu Administracji Rządowej, zwanego dalej Korpusem, wchodzą następujące jednostki:
  1. Park Stołeczny,
  2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej,
  3. Poczta Baridajska,
  4. Instytut Edukacji Sarmackiej,
  5. Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
  6. Grodziska Agencja Prasowa,
  7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli,
  8. Państwowy Instytut Kartograficzny,
  9. Totalizator Państwowy.
 2. Podległość jednostek właściwym członkom Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze zarządzenia.
 3. Pracownicy jednostek wymienionych w ust. 1. są pracownikami Korpusu i podlegają zasadom opisanym w niniejszym rozporządzeniu.
 4. Liczbę pracowników poszczególnych jednostek określa właściwy minister.

Art. 2. Pracownicy Korpusu

 1. Pracownikiem Korpusu może zostać każdy aktywny, w rozumieniu odrębnych przepisów, obywatel sarmacki.
 2. Nabór pracowników Korpusu przeprowadza właściwy minister. Nabór następuje w drodze jawnego konkursu, trwającego nie mniej niż 7 dni.
 3. Właściwy minister może zdecydować o powołaniu na dane stanowisko bezpośrednio, nieprzeprowadzjąc konkursu.
 4. W przypadku wakatu na stanowisku w danej jednostce, jej zadania wykonuje bezpośrednio odpowiedni minister.
 5. Pracowników Korpusu odwołuje właściwy minister w przypadku:
  1. rezygnacji pracownika,
  2. utraty przez pracownika obywatelstwa,
  3. utraty przez pracownika statusu aktywnego obywatela,
  4. niewywiązywania się przez pracownika z powierzonych mu zadań,
  5. własnej decyzji, po uzyskaniu zgody Kanclerza,
  6. wniosku Kanclerza.
 6. Pracownicy Korpusu są powoływani na czas nieokreślony.
 7. Zasady wynagradzania pracowników Korpusu określają odrębne przepisy.

Art. 3. Zadania Instytucji

§ 1. Park Stołeczny

 1. Park Stołeczny jest ogólnodostępną agencją prasową, w której mogą publikować wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
 2. Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
 3. Rada Ministrów może podjąć uchwałę określającą zasady, innego niż w drodze tantiem i dotacji, wynagradzania autorów publikacji umieszczanych w Parku Stołecznym.

§ 2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej

Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej przeprowadza wśród społeczeństwa Księstwa Sarmacji nie mniej niż 3 sondy w miesiącu, jak również może przeprowadzać sondaże na zlecenie, pobierając za to opłaty. Wysokość opłaty ustala Kanclerz.

§ 3. Poczta Baridajska

 1. Poczta Baridajska jest zobowiązana do emisji znaczków, w tym znaczków z okazji świąt państwowych, o których mówi ustawa. Propozycję znaczka w takich przypadkach może zgłosić właściwa prowincja, Rada Ministrów lub Książę.
 2. Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą właściwego ministra, możliwa jest emisja, z której dochód przekazuje się na rachunek wnioskodawcy emisji.
 3. Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.

§ 4. Instytut Edukacji Sarmackiej

Instytut Edukacji Sarmackiej jest odpowiedzialny za edukację obywateli, w szczególności nowo zamieszkałych. Instytut opracowuje i udostępnia do powszechnego użytku materiały edukacyjne, mające pomagać nowym obywatelom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji.

§ 5. Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes"

Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes" jest odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie w jednym miejscu wypowiedzi, które zostały wyrażone w Sarmacji, zwłaszcza wypowiedzi wartościowych, ciekawych, śmiesznych, doniosłych.

§ 6. Grodziska Agencja Prasowa

Grodziska Agencja Prasowa jest odpowiedzialna za natychmiastowe informowanie o wydarzeniach w Księstwie i poza jego granicami.

§ 7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli

Dział Wniosków Instytucji i Obywateli jest odpowiedzialny za bezzwłoczne i rzetelne rozpatrywanie wniosków w zakresie rejestracji instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli, zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa, oraz aktualizację wykazu władz sarmackich.

§ 8. Państwowy Instytut Kartograficzny

Państwowy Instytut Kartograficzny jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację map Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w tym map samorządów, map drogowych i kolejowych, map morskich, map politycznych, map topograficznych, map hipsometrycznych czy map ogólnogeograficznych.

§ 9. Totalizator Państwowy

Totalizator Państwowy organizuje loterię państwową dla mieszkańców Księstwa Sarmacji.

Art. 4. Przepisy końcowe

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Konrad. J. v-hr. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny