Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10094 [X]

Eldorat, dnia 17 maja 2018 r.

Ustawa Senatu

o zmianie Ordynacji wyborczej (uchylony)

Art. 1.

Dekrecie Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 1 ust. 3 dodaje się zd. 2 w brzmieniu „Postanowienie w sprawie zarządzenia przyjmowania wniosku oraz uchwała Senatu w sprawie wniosku nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji”;
  2. art. 11 ust. 1 („Podczas głosowania nad wyborem Konsula senator oddaje głos na jednego z kandydatów lub wstrzymuje się od głosu”) otrzymuje brzmienie „Podczas głosowania nad wyborem Konsula senator oddaje głos na jednego z kandydatów, oddaje głos przeciw wszystkim kandydatom lub wstrzymuje się od głosu”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy ustawy stosuje się także do trwających w dniu wejścia ustawy w życie postępowań w sprawie przyjęcia przez Senat wniosków o powołanie ministrów.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny