Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10095 [X]

Eldorat, dnia 17 maja 2018 r.

Ustawa Senatu

o zmianie niektórych ustaw (uchylony)

Art. 1.

W Dekrecie Konsula z mocą ustawy o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 1 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „Minister Edukacji i Nauki”;
  2. dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Minister Edukacji i Nauki:
    1. wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone w ustawie o finansach publicznych;
    2. podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę,
    3. opracowuje materiały edukacyjne o Konsulacie Sclavinii”.

Art. 2.

W Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 8/2018 o finansach publicznych z dnia 13 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 12 ust. 1 („Minister Finansów może zdecydować, na wniosek Konsula lub ministra, o przeznaczeniu środków publicznych Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu, dotację dla inicjatywy prywatnej lub nagrodę pieniężną”) otrzymuje brzmienie: „Minister Finansów może zdecydować, na wniosek Konsula lub ministra, o przeznaczeniu środków publicznych Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu, dotację dla inicjatywy prywatnej lub nagrodę pieniężną, z zastrzeżeniem ust. 1a”;
  2. w art. 12 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Minister Edukacji i Nauki może zdecydować o przyznaniu dotacji na inicjatywę w obszarze nauki. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny