Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne rozporządzenia wykonawcze, poz. 1010 [X]

Almera, dnia 6 lutego 2007 r.

Rozporządzenie Gubernatora Baridasu

o Rządzie Kraju Koronnego Baridas (uchylony)

Art. 1.

Niniejsze rozporządzenie określa przysięgę składaną przez ministrów, tryb powoływania i odwoływania ministrów, skład Rządu oraz kompetencje członków Rządu.

Art. 2.

Minister, obejmując urząd, składa publicznie następującą przysięgę:

„Ja, NN, obejmując urząd Ministra…, uniżenie i w świadomości służby przysięgam w moim postępowaniu kierować się dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu oraz wszystkich ich obywateli, rzetelnie i godnie wypełniać swoje obowiązki, a w swoim zachowaniu stosować zasadę poszanowania dobrego imienia Rządu”

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Art. 3.

W skład Rządu wchodzą:

 1. Gubernator,
 2. Minister – Szef Kancelarii Baridasu – Lord Kanclerz,
 3. Minister Finansów i Gospodarki – Lord Skarbu,
 4. Minister Kultury i Rozwoju – Lord Kustosz,
 5. Minister Infrastruktury – Lord Strażnik Pieczęci,
 6. Minister Spraw Obywatelskich - Pierwszy Lord Informacji.

Art. 4.

 1. Gubernator powołuje i odwołuje ministrów.
 2. Król może z własnej inicjatywy odwołać ministra, jeżeli za odwołaniem przemawiają ważne względy państwowe.

Art. 5.

 1. Gubernator może powołać i odwołać Wicegubernatora.
 2. Król może z własnej inicjatywy odwołać Wicegubernatora, jeżeli za odwołaniem przemawiają ważne względy państwowe.
 3. Gubernator określa wynagrodzenie Wicegubernatora oraz powierza im swoje kompetencje, w zakresie przez siebie określonym.

Art. 6.

 1. Gubernator może powoływać wiceministrów na wniosek ministrów.
 2. Gubernator odwołuje wiceministrów na wniosek ministrów oraz z własnej inicjatywy.
 3. Gubernator na wniosek ministra określa wynagrodzenie wiceministra oraz powierza mu kompetencje ministra.
 4. Jeżeli minister nie może przejściowo sprawować urzędu lub opuścił urząd, jego obowiązki przejmuje tymczasowo wiceminister.
 5. Jeżeli nie jest możliwe tymczasowe objęcie obowiązków ministra przez wiceministra, Gubernator powierza tymczasowe pełnienie obowiązków ministra innemu ministrowi lub sobie.

Art. 7.

 1. Rozporządzenia, zarządzenia i decyzje ministrów mogą być uchylane przez Króla z własnej inicjatywy lub na wniosek Gubernatora.
 2. Zarządzenia i decyzje ministrów mogą być także uchylane przez Gubernatora.

Art. 8.

Gubernator:

 1. przewodniczy Rządowi.
 2. może dokonać w zastępstwie ministra czynności prawnej, o której mowa w art. 9-13,
 3. reprezentuje Rząd na zewnątrz,
 4. działa w imieniu Rządu,
 5. kieruje pracami Rządu,
 6. zapewnia wykonywanie polityki Rządu oraz określa sposoby jej wykonywania,
 7. koordynuje i kontroluje pracę ministrów,
 8. jest zwierzchnikiem służbowym członków Rządu,
 9. ogłasza zamówienia publiczne,
 10. może szczegółowo określać tryb, warunki i zasady wykonywania przez ministra kompetencji określonych przepisami prawa,
 11. określa tryb, warunki i zasady:
  1. finansowego wspierania przez Baridas zadań z zakresu:
   1. pomocy społecznej,
   2. działalności charytatywnej,
   3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania baridaskości oraz rozwoju świadomości -narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
   4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
   5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
   6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
   7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
   8. krajoznawstwa,
   9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
   10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
   11. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
   12. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
   13. promocji Kraju Koronnego Baridas,
  2. finansowego wspierania przez Baridas miast.
  3. tworzenia i znoszenia stanowisk w administracji rządowej,
  4. powoływania i odwoływania na stanowiska w administracji rządowej,
  5. wynagradzania pracowników administracji rządowej w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami prawa,
  6. kontroli i koordynacji pracy ministrów i administracji rządowej,
  7. zarządzania majątkiem Baridasu,
  8. funkcjonowania podległych Rządowi instytucji.

Art. 9.

Lord Kanclerz:

 1. kieruje Kancelarią Baridasu
 2. koordynuje przepływ informacji wewnątrz Rządu.
 3. prowadzi oficjalną korespondencję Rządu i Gubernatora
 4. przygotowuje projekty aktów prawnych.

Art. 10.

Lord Skarbu:

 1. sprawuje nadzór nad majątkiem Baridasu,
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o majątku Baridasu,
 3. prowadzi rachunki bankowe Baridasu,
 4. wypłaca wynagrodzenia funkcjonariuszom administracji baridaskiej,
 5. określa ceny dóbr należących do Baridasu.

Art. 11.

Lord Kustosz:

 1. czuwa nad zachowaniem dziedzictwa narodowego — dorobku materialnego i kulturowego Baridasu,
 2. opisuje i klasyfikuje zabytki Baridasu,
 3. ogłasza, za zgodą Gubernatora, oficjalną historię przedinternetową Baridasu,
 4. prowadzi politykę kulturalną i oświatową Baridasu,
 5. prowadzi politykę upowszechniania i rozwoju sportu w Baridasie, inicjuje debaty publiczne,
 6. sprawuje nadzór nad zgodnością działań miast z prawem Baridasu.

Art. 12.

Lord Strażnik Pieczęci:

 1. tworzy i prowadzi strony internetowe Baridasu,
 2. tworzy i prowadzi strony internetowe Rządu.

Art. 13.

Pierwszy Lord Informacji:

 1. utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu,
 2. udziela informacji mieszkańcom Baridasu o zasadach funkcjonowania Księstwa Sarmacji i Baridasu,
 3. prowadzi działania mające na celu aktywizację nowych mieszkańców,
 4. informuje opinię publiczną o działaniach Rządu.

Art. 14.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia traci moc „Rozporządzenie Gubernatora Baridasu o Rządzie Kraju Koronnego Baridas” z dnia 30 grudnia 2006 r.

(—) Konrad hr. von Staufen

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny