Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10114 [X]

Eldorat, dnia 24 maja 2018 r.

Ustawa Senatu

o zmianie Ordynacji wyborczej i Ustawy o finansach publicznych (uchylony)

Art. 1.

Dekrecie Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 2 ust. 1 pkt 3 („[Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu określa:] posiadających czynne i bierne prawo wyborcze obywateli sclavińskich oraz przysługujące im wagi głosów, ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji”) otrzymuje brzmienie „[Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu określa:] przysługujące obywatelom sclavińskim wagi głosów, ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji”;
  2. w art. 2 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „odsyłacz do wykazu obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze”;
  3. art. 2 ust. 2 pkt 2 („[Postanowienie w sprawie zarządzenia wyboru Konsula określa:] posiadających bierne prawo wyborcze obywateli sclavińskich”) otrzymuje brzmienie „odsyłacz do wykazu obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze”.

Art. 2.

Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 8/2018 o finansach publicznych z dnia 13 marca 2018 r. dodaje się art. 3a o tytule „Brak obowiązku publikacji” w brzmieniu „Akty urzędowe, o których mowa w ustawie, nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, dla swej ważności wymagają jednak podania do wiadomości publicznej na forum Konsulatu Sclavinii”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy ustawy stosuje się także do wyborów do Senatu zarządzonych w dniu wejścia ustawy w życie.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny