Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 10121 [X]

Almera, dnia 27 maja 2018 r.

Uchwała Rady Królestwa

w sprawie Promissum Króla

My,
Oświecona Rada Królestwa Baridasu

w składzie

Jaśnie Oświecony Markus diuk Arped
Jaśnie Oświecony Laurencjusz diuk-wicehrabia Ma Hi at Atera
Jaśnie Oświecony Fryderyk diuk von Hohenzollern
Jaśnie Wielmożny Julian markiz Fer at Atera
Prześwietna Sorcha hrabina Raven
Prześwietny Tomasz hrabia Liberi
Wielmożny Konrad Jakub wicehrabia Arped-Friedman
Wielmożny Kristian wicehrabia Arped

dążąc do zwiększenia samorządności Królestwa,
mając na uwadze budzące się nastroje demokratyczne,
czując powiew zmian i wolę Obywateli do stanowienia o losie własnej Ojczyzny,
czyniąc pierwszy krok ku niezależności od woli panującego nam monarchy,

WYSTĘPUJĄC W IMIENIU NARODU BARIDAJSKIEGO

A P E L U J E M Y

DO JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI ROBERTA FRYDERYKA

żeby ten zatwierdzić raczył
tekst aktu niniejszym przez Radę Królestwa przedłożony.

Oświecona Rada upoważnia ponadto jej Przewodniczącego do reprezentowania Rady w ramach rokowań z Jego Królewską Mością, w sprawie przyjęcia postanowień niniejszej Uchwały i ich późniejszej realizacji.

***

P R O M I S S U M

Króla Baridasu
Roberta Fryderyka

złożone

N A R O D O W I B A R I D A J S K I E M U

reprezentowanemu przez Oświeconą
RADĘ KRÓLESTWA
w osobie Jej przewodniczącego
nn

 

Primo

Jego Królewska Mość zobowiązuje się i przyrzeka, że złożyć raczy koronę baridajską i zrzeknie się godności królewskiej, na zasadach określonych poniżej.

Secundo

Królestwo Baridasu zostanie protektoratem Księstwa Sarmacji. Każdoczesnemu Księciu Sarmacji, przysługiwać będzie tytuł Protektora Baridasu.

Tertio

Tron baridajski będzie od ten czas obsadzany na zasadach określonych przez Baridajczyków.

Quarto

Baridas zachowa w Sarmacji uprawnienia i zadania prowincji.

Quinto

Królestwo Baridasu i Księstwo Sarmacji zwiążą się taką samą mutatis mutandis umową i unią jak dotychczas, jednocześnie zastępując unię personalną, unią między oboma krajami.

Sexto

Do czasu obsadzenia na nowo tronu królewskiego, Król zobowiązuje się do powoływania i odwoływania Wicekróla według wskazań Rady.

Septimo

Do czasu o którym mowa w części szóstej, Król przyzna Radzie możność uchwalania prawa baridajskiego bez wymogu uzyskania sankcji.

Octavo

Promesa niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.Dano w Stołecznym Mieście Cracofii, dnia … 2018 roku

 

KRÓL

nn


PRZEWODNICZĄCY RADY

nn

(—) Cõrad Marcasu’un Arped
Przewodniczący Rady

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny