Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 10147 [X]

Grodzisk, dnia 8 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie Księcia

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. ustalamy poniższe zasady wynagradzania funkcjonariuszy publicznych:

Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]

Z budżetu Dworu Książęcego wypłaca się wynagrodzenia:

 1. Księcia,
 2. Radców Naczelnej Izby Architektury,
 3. Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości,
 4. Członków Dworu Książęcego.
 5. Członków Heroldii Księstwa Sarmacji.

(ust. 5 dodany nowelizacją rozporządzenia z dnia 29.08.2018 r.)

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

 1. Wynagrodzenia funkcjonariuszy o których mowa w art. 1 składa się z wynagrodzenia podstawowego i premii uznaniowej.
 2. Wynagrodzenie podstawowe:
  1. Księcia wynosi 20000 lt,
  2. Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi od 5000 do 20000 lt,
  3. Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze Ambasadora oraz członków Heroldii Księstwa Sarmacji w randze Sekretarza wynosi od 5000 do 10000 lt,
  4. Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze innej niż Ambasadora oraz członków Heroldii Księstwa Sarmacji w randze innej niż Sekretarza wynosi od 1000 do 5000 lt,
  5. Członków Dworu Książęcego wynosi od 5000 do 10000 lt.
 3. O wypłacie wynagrodzenia w określonej wysokości decyduje Książę w drodze własnej decyzji, lub na wniosek Marszałka Dworu Książęcego lub Marszałka Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości.
 4. Premia uznaniowa wynosi nie więcej niż 25000 lt. Książę wypłaca ją w drodze własnej decyzji, lub na wniosek Marszałka Dworu Książęcego.
 5. Wynagrodzenia za pełnienie więcej niż jednej funkcji publicznej łączą się.

(ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 zmienione nowelizacją rozporządzenia z dnia 29.08.2018 r.)

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzenia]

Wynagrodzenia wypłaca się w terminie do 10 dnia następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie się należy.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Uchyla się Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 24 lutego 2018 r.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny