Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 10168 [X]

Almera, dnia 11 czerwca 2018 r.

Prawa Kardynalne

Królestwa Baridasu (uchylony)

Art. 1.
 1. Wszelka władza publiczna od Króla pochodzi.
 2. Naród Baridajski stanowi o wyborze Króla Baridasu w zgodzie z obowiązującą Ordynacją.
 3. Ordynację wprowadza i zmienia Rada Królestwa Baridasu w drodze stosownego uniwersału.
 4. Król sprawuje władzę publiczną osobiście albo poprzez właściwe organy.
 5. Król wydaje ordonansy, ilekroć prawa kardynalne tak stanowią. Król może je wydać nadto w każdej innej sprawie.
 6. Król nadaje, zmienia i uchyla prawa kardynalne.
Art. 2.
 1. Król, w drodze ordonansu, określa skład i zakres kompetencji Rady Królestwa Baridasu, długość jej kadencji i zasady procedowania oraz sposób wyboru, wygaśnięcia mandatów i nazwę jej członków.
 2. Rada Królestwa Baridasu, na podstawie i w granicach ordonansu, uchwala uniwersały oraz podejmuje uchwały.

Art. 2a.

 1. Rada Królestwa Baridasu uchwala uniwersały i uchwały.
 2. Rada Królestwa Baridasu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 30% uprawnionych do oddania głosu członków, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. 
 3. Obradom Rady Królestwa Baridasu przewodnicy Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu.
 4. Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu wyłaniany jest z grona członków Rady w drodze uchwały. 
 5. Członkami Rady Królestwa Baridasu są wszyscy obywatele baridajscy. 
 6. Szczegóły funkcjonowania Rady Królestwa Baridasu określa uniwersał.

(art. 2a w brzmieniu dodanym Nowelizacją Praw Kardynalnych z dnia 18 czerwca 2018 r.)

Art. 2b.

 1. Uchwalone przez Radę Królestwa Baridasu uniwersały wymagają, dla swej ważności, podpisu Króla Baridasu. 
 2. Król Baridasu podpisuje przedłożony uniwersał w terminie 14 dni. 
 3. Jeśli Król Baridasu nie podejmie decyzji, o której mowa w poprzednim ustępie, uniwersał podpisuje Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu.
 4. Jeśli Król Baridasu odmówi podpisania przedłożonego uniwersału Rada Królestwa Baridasu zobowiązana jest go uchwalić ponownie. Ponownie uchwalony uniwersał Król Baridasu zobowiązany jest podpisać w terminie 7 dni.

(art. 2b w brzmieniu dodanym Nowelizacją Praw Kardynalnych z dnia 18 czerwca 2018 r.)

Art. 3.
 1. Ordonansem, dekretem lub konstytucją można upoważnić organ władzy publicznej do wydawania, na ich podstawie i w ich granicach, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji.
 2. Prawa fundamentalne, ordonansy, dekrety, uniwersały, rozporządzenia, zarządzenia i decyzje stanowią powszechnie obowiązujące źródła prawa.
Art. 4.
 1. Król powołuje i odwołuje wicekróla na wniosek Rady Królestwa Baridasu, wyrażony w drodze stosownej uchwały.
 2. Wicekról posiada uprawnienia króla, z zastrzeżeniem ustępu następującego.
 3. Nadanie, zmiana lub uchylenie praw kardynalnych wymaga osobistego działania Króla.
 4. Wicekról stoi na czele Dworu Królewskiego. 

Art. 6

Z chwilą publikacji niniejszych praw kardynalnych tracą moc prawa kardynalne z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz. P. poz. 9586).


Uchylono mocą art. 7 ust. 1 Praw Kardynalnych z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10328)

(—) Robert Fryderyk, rex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny