Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 10188 [X]

Almera, dnia 18 czerwca 2018 r.

Prawa Kardynalne

— nowelizacja Praw Kardynalnych Królestwa Baridasu

Art. 1
 
W Prawach Kardynalnych Królestwa Baridasu z dnia 11 czerwca 2018 roku dodaje się:
  1. art. 2a w brzmieniu: " 1. Rada Królestwa Baridasu uchwala uniwersały i uchwały. 2. Rada Królestwa Baridasu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 30% uprawnionych do oddania głosu członków, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. 3. Obradom Rady Królestwa Baridasu przewodnicy Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu. 4. Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu wyłaniany jest z grona członków Rady w drodze uchwały. 5. Członkami Rady Królestwa Baridasu są wszyscy obywatele baridajscy. 6. Szczegóły funkcjonowania Rady Królestwa Baridasu określa uniwersał."
  2. art. 2b w brzmieniu: "1. Uchwalone przez Radę Królestwa Baridasu uniwersały wymagają, dla swej ważności, podpisu Króla Baridasu. 2. Król Baridasu podpisuje przedłożony uniwersał w terminie 14 dni. 3. Jeśli Król Baridasu nie podejmie decyzji, o której mowa w poprzednim ustępie, uniwersał podpisuje Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu.4. Jeśli Król Baridasu odmówi podpisania przedłożonego uniwersału Rada Królestwa Baridasu zobowiązana jest go uchwalić ponownie. Ponownie uchwalony uniwersał Król Baridasu zobowiązany jest podpisać w terminie 7 dni."

Art. 2

Niniejsza nowelizacja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk, rex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny