Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10192 [X]

Eldorat, dnia 18 czerwca 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o umowach międzyprowincjonalnych (uchylony)

Art. 1.

Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 1 („Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Mała Konstytucja i ustawy”) otrzymuje brzmienie „Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Mała Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy”;
  2. w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Konsul nadaje, stwierdza utratę i pozbawia obywatelstwa sclavińskiego także w trybie i na zasadach określonych ratyfikowaną umową międzyprowincjonalną”;
  3. numerację dotychczasowego art. 2 ust. 3 oraz odesłanie do niego w art. 10 zmienia się odpowiednio;
  4. w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Konsul ratyfikuje umowę międzyprowincjonalną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny