Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 1021 [X]

, dnia 31 stycznia 2007 r.

Uchwała Senatu Marchii Teutońskiej

Regulamin Senatu (uchylony)

Art. 1.

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Senatu Marchii odbywa się w terminie oznaczonym przez Namiestnika.
 2. Pierwsze posiedzenie Senatu Marchii otwiera Namiestnik Marchii.

Art. 2

 1. Senatorowie składają publicznie następujące ślubowanie: „Świadom obowiązku wierności wobec Księstwa Sarmacji, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako Senator Marchii, w pracy na rzecz dobra wspólnego Księstwa i Marchii nie ustawać, a troskę o ich godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie”.
 2. Odmowa złożenia ślubowania lub jego niezłożenie w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów pociąga za sobą wygaśnięcie mandatu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Namiestnik.

Art. 3.

 1. Obradom Senatu przewodniczy Marszałek.
 2. Marszałek wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Senatu, bezwzględną większością głosów i może być przezeń w każdej chwili odwołany.

Art. 4.

Marszałek Senatu:

 1. stoi na straży praw i godności Senatu,
 2. czuwa nad powagą i porządkiem obrad,
 3. reprezentuje Senat,
 4. przewodniczy pracom Senatu oraz ustala ich porządek,
 5. przeprowadza głosowania,
 6. zarządza forum Senatu,
 7. wykonuje inne zadania przewidziane w prawie Marchii.

Art. 5.

 1. Marszałek przeprowadza głosowanie nad projektem uchwały najpóźniej w terminie trzech dni od chwili zgłoszenia wniosku o zarządzenie głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.
 2. Czas głosowania określa Marszałek. Głosowanie nie może trwać krócej, niż trzy dni oraz dłużej, niż siedem dni.
 3. Marszałek może skrócić głosowanie, jeżeli przed upływem terminu przewidzianego na głosowanie swoje głosy oddała wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia projektu uchwały większość senatorów i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych senatorów rozstrzygnięcie uległo zmianie.

Art. 6

 1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 5 Marszałek Senatu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Namiestnikowi.
 2. Namiestnik podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania i niezwłocznie po złożeniu podpisu przedstawia ją do zatwierdzenia właściwemu organowi władzy państwowej Księstwa Sarmacji.
 3. Namiestnik podpisując ustawę ma prawo ustalić czas jej wejścia w życie, o ile nie został on określony w tekscie ustawy przez Senat.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny