Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10228 [X]

Grodzisk, dnia 6 lipca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 343

o zmianie sposobu liczenia siły głosu (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz.P., poz. 5255), art. 8 w brzmieniu:

 1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
  1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
 3. Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
 4. (skreślony)

przyjmuje brzmienie:

 1. Obywatelowi przysługuje głos o sile 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o wartości powiększonej w stosunku do siły podstawowej określonej w ust. 1. za każdy spełniony warunek określony kolejno w ust. 3–5.
 3. Siła głosu obywatela jest powiększona:
  1. o 1 punkt, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał nie mniej niż 5 i nie więcej niż 14 wsi;
  2. o 2 punkty, jeżeli w tym okresie otrzymał więcej niż 14 wsi.
 4. Siła głosu obywatela jest powiększona:
  1. o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od 3 do 6 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
  2. o 2 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres od powyżej 6 do 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
  3. o 3 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo przez okres powyżej 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów.
 5. Siła głosu obywatela jest powiększona:
  1. o 1 punkt, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20;
  2. o 2 punkty, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi więcej niż 20 i nie więcej niż 60;
  3. o 3 punkty, jeżeli suma jego punktów aktywności na dzień zarządzenia wyborów wynosi więcej niż 60.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 tygodni od ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny