Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 10242 [X]

Eldorat, dnia 15 lipca 2018 r.

Akt ratyfikacji

Umowy o przystąpieniu Starosarmacji do Systemu Ewidencji Gruntów

W imieniu Konsulatu Sclavinii

KONSUL SCLAVINII

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 lipca 2018 r. w Mieście Stołecznym Eldoracie została sporządzona Umowa o przystąpieniu Starosarmacji do Systemu Ewidencji Gruntów, w następującym brzmieniu:

* * *

Umowa o przystąpieniu Starosarmacji
do Systemu Ewidencji Gruntów

podpisana w Mieście Stołecznym Eldoracie dnia 5 lipca 2018 roku

KONSUL SCLAVINII
HELWETYK KSIĄŻĘ-DIUK ROMAŃSKI
w imieniu Konsulatu Sclavinii

oraz

NAMIESTNIK STAROSARMACJI
REMIGIUSZ HRABIA LWOWSKI VON HOCHENHAÜSER
w imieniu Starosarmacji

uzgodnili, jak następuje:

§ 1.

Starosarmacja przystępuje do Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii, zwanego dalej „SEG”.

§ 2.

SEG staje się urzędowym rejestrem gruntów Starosarmacji. W odpowiednich sekcjach SEG zamieszcza się nagłówki „System Ewidencji Gruntów Sclavinii i Starosarmacji” oraz „System Ewidencji Gruntów Starosarmacji”.

§ 3.

W SEG zamieszcza się herb Starosarmacji.

§ 4.

Istniejące w SEG funkcje statystyczne dla forum Sclavinii tworzy się odpowiednio dla forum Starosarmacji.

§ 5.

Książęce Miasto Grodzisk wprowadza się, jako drugie miasto, do SEG.

§ 6.

Wpływy z podatku od użytkowania gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku stanowią dochód Starosarmacji.

§ 7.

Do kompetencji władz Starosarmacji należą określanie bazowej wysokości podatku gruntowego, nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom, wznoszenie publicznych obiektów i pomników oraz wprowadzanie do obrotu i komunalizacja gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku. Do czasu przyjęcia przez Starosarmację odrębnych unormowań w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio przepisy prawa Konsulatu Sclavinii. Namiestnik Starosarmacji może upoważnić organ władzy publicznej Konsulatu Sclavinii do wykonywania części lub całości kompetencji określonych w niniejszym artykule. 

§ 8.

Ustalone w SEG ulgi od podatku gruntowego stosuje się odpowiednio do gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku.

§ 9.

Do mapy Sclavinii w SEG dodaje się sektory Starosarmacji.

§ 10.

Starosarmacja może wprowadzić kolejne miasta do SEG. Do Starosarmacji należy sporządzenie map według obowiązującej w SEG specyfikacji technicznej. Przepisy §§ 6–8 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

W SEG tworzy się Magazyn Centralny Starosarmacji; stosuje się do niego odpowiednio zasady funkcjonowania Magazynu Centralnego Konsulatu Sclavinii.

§ 12.

Umowa podlega ratyfikacji zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Konsulatu Sclavinii i Starosarmacji i wejdzie w życie z chwilą wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Książęcym Mieście Grodzisku.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższą umową, za zgodą Senatu Konsulatu Sclavinii, w imieniu Konsulatu Sclavinii oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Konsulatu Sclavinii.

Dano w Mieście Stołecznym Eldoracie dnia 15 lipca 2018 r.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny