Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 10265 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2018 r.

Zarządzenie Księcia

Przywilej samorządowy

MY, ROBERT FRYDERYK,
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.


w myśl praw ustanowionych przez Naszych Poprzedników i zgodnie z Naszą wolą utrzymanych w mocy, otaczając Kraje Nasze — Baridas, Hasselnd, Sclavinię, Starosarmację i Teutonię — Naszą najszczerszą ojcowską miłością, czyniąc zadość Naszym zobowiązaniom oraz troszcząc się o los Naszych Krajów, w obliczu Narodu całego Naszego Księstwa, Królestw i wszystkich Naszych Poddanych postanawiamy, co następuje:

Primo:

Upoważniamy Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Lorda Szambelana Hasselandu, Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania obywatelstwa sarmackiego zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

Secundo:

Upoważniamy Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Lorda Szambelana Hasselandu Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania ziem lennych w imieniu Naszym, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

Tertio:

Upoważniamy Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Lorda Szambelana Hasselandu, Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania wsi lennych w imieniu Naszym zgodnie z Rozporządzeniem Księcia o tytułach, lennach i herbach, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

Quatro:

 1. Organy, o których mowa w punktach poprzedzających, mogą nadawać obywatelstwo sarmackie z następującymi zastrzeżeniami:
  1. obywatelstwo można nadawać mieszkańcom, którzy zamieszkują region właściwy dla organu,
  2. obywatelstwo można nadawać mieszkańcom, którzy wcześniej nie posiadali obywatelstwa sarmackiego,
  3. zamiar nadania obywatelstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o obywatelstwie sarmackim, zatwierdza Książę.
 2. Jeśli Książę nie postanowił o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu zamiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w ciągu 3 dni od jego ogłoszenia, uważa się to za wyrażenie zgody.
 3. Postanowienie o nadaniu obywatelstwa wydane bez zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważne.

Quinto:

Organy, o których mowa w punktach poprzedzających, mogą nadawać ziemie lenne z następującymi zastrzeżeniami:

 1. ziemię lenną można nadawać mieszkańcom, którzy zamieszkują region właściwy dla organu,
 2. ziemię lenną można nadawać mieszkańcom, którzy obywatelstwo sarmackie posiadają, i minimum tytułem barona się legitymują,
 3. ziemię lenną można nadawać mieszkańcom, którzy wcześniej nie posiadali lenna,
 4. ziemia lenna stanowiąca nadanie musi znajdować się w granicach regionu właściwego dla organu.

Sexto:

 1. Organy, o których mowa w punktach poprzedzających, mogą nadawać wsie lenne z następującymi zastrzeżeniami:
  1. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy zamieszkują region właściwy dla organu,
  2. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy obywatelstwo sarmackie posiadają,
  3. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy nie mają więcej niż 11 wsi lennych,
  4. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy wcześniej wsi lennych nie utracili.
 2. W wyniku nadania wsi lennych suma wsi mieszkańca nie może przekroczyć liczby 11.

Septimo:

Upoważnienie zawarte w niniejszym zarządzeniu nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień w zakresie określonym niniejszym zarządzeniem.

Octavo:

Traci moc Zarządzenie Księcia — Przywilej Samorządowy z dnia 10 lutego 2018 r.

Noveno:

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Decimo:

Na powyższego świadectwo i wiecznej rzeczy pamiątkę nakazaliśmy pod niniejszym pismem umieścić Naszą pieczęć.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny