Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 10266 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 346

o Trybunale Koronnym

Art. 1. [Asesorzy]

 1. W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów.
 2. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy.
 3. Wybrany na funkcję asesora może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Książę, w drodze postanowienia, stwierdza utratę funkcji przez asesora, który złożył rezygnację lub utracił prawo wybieralności.
 5. Sejm może, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, bezwzględną większością głosów, odwołać asesora z funkcji w przypadku bezczynności. W tym samym trybie Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny.

(Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 358 o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego z dnia 26 czerwca 2019 r.)

Art. 1a. [Wybór asesorów]

 1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
  1. gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie;
  2. na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
 2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany w terminie 7 dni od dnia zarządzenia naboru. W zgłoszeniu dowodzi spełniania warunków sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu.
 3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, Marszałek Sejmu zawiadamia Prefekturę Generalną.
 4. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
 5. Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych stanowisk asesorskich, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydatów w liczbie równej liczbie wolnych stanowisk asesorskich. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Procedurę z niniejszego artykułu stosuje się do chwili obsadzenia wszystkich stanowisk asesorskich.

(Art. 1a dodany Ustawą Sejmu nr 358 o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego z dnia 26 czerwca 2019 r.)

Art. 2. [Marszałek]

 1. Książę, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego z grona asesorów. Marszałek nie może być posłem na Sejm ani członkiem Rady Ministrów.
 2. Jeżeli funkcja Marszałka jest nieobsadzona lub jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka wykonuje asesor najdłużej sprawujący funkcję, z uwzględnieniem wyboru na kolejno następujące po sobie kadencje.
 3. Kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka określają przepisy niniejszej ustawy oraz Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.

Art. 3. [Ławnicy]

 1. Jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, do składu orzekającego można, w zastępstwie asesora lub asesorów, wyznaczyć ławnika lub ławników.
 2. Ławnika powołuje, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, Marszałek Sejmu w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie, a jeżeli porozumienia nie osiągnięto w terminie trzech dni, ławnika wybiera Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Do ławników stosuje się przepisy art. 1 ust. 3 i 4.

Art. 4. [Przepisy zmieniające]

Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 5 ust. 3 („Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”) otrzymuje brzmienie „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”;
 2. art. 5 ust. 5 zd. 1 („Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”) otrzymuje brzmienie „Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”;
 3. skreśla się art. 5 ust. 7 („Marszałek Trybunału Koronnego może stwierdzić utratę funkcji przez asesora, jeżeli asesor ten przestał być aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli aktywność utracił Marszałek Trybunału, utratę funkcji może stwierdzić Książę”).

Art. 5. [Przepisy przejściowe]

Asesorów sprawujących funkcje w chwili wejścia ustawy w życie uważa się za wybranych zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 4 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny