Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 10297 [X]

Almera, dnia 5 sierpnia 2018 r.

Uniwersał Rady Królestwa Baridasu

o wyborze Króla

 

Baridas sano alta!

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

Jego Książęca Wysokość Helwetyk Romański
Jaśnie Oświecony Laurencjusz MaHi at Atera
Jaśnie Wielmożny Pan Julian Fer at Atera
Prześwietny Hrabia Tomasz Liberi
Prześwietny Hrabia Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
  Wielmożny Wicehrabia Konrad Jakub Arped-Friedman
Wielmożny Wicehrabia Kristian Arped
Sławetny Baronet Tomasz Mancini

uchwalamy, co następuje:

 

Art. 1. [Czynne i bierne prawo wyborcze]
 1. Prawo wyboru Króla przysługuje wszystkim obywatelom sarmackim posiadającym obywatelstwo baridajskie, zwanym dalej „obywatelami”.
 2. Wybrany na Króla może być obywatel, który nie został skazany za przestępstwo na karę banicji lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz w chwili ogłaszania listy kandydatur był aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa Księstwa Sarmacji.
Art. 2. [Zarządzenie wyboru Króla]
 1. Wybór Króla zarządza Interrex, w terminie 10 dni od dnia opróżnienia tronu, w drodze postanowienia określającego termin i miejsce zgłaszania kandydatur, termin głosowania oraz wykaz uprawnionych do głosowania.
 2. Uzyskanie czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania.
 3. Utrata czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos.
Art. 3. [Terminy wyborcze]
 1. Termin zgłaszania kandydatur jest siedmiodniowy.
 2. Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00.
 3. Termin głosowania rozpoczyna się po upływie co najmniej trzech dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.
Art. 4. [Zgłaszanie kandydatur]
 1. Kandydaturę zgłasza się osobiście w wątku na Forum Centralnym określonym w postanowieniu Interrexa.
 2. Interrex odrzuca kandydaturę w przypadku jej wycofania lub nieposiadania przez kandydata prawa wybieralności.
 3. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy kandydatur.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur Interrex ogłasza listę kandydatur — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury.
Art. 5. [Głosowanie]
 1. Głosowanie przeprowadza się w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Głosowanie jest tajne.
 3. W przypadku poddania pod głosowanie jednej kandydatury obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej na pytanie „Czy jesteś za wyborem NN na tron królewski?”, albo oddaje głos pusty.
 4. W przypadku poddania pod głosowanie więcej niż jednej kandydatury obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
Art. 6. [Ustalenie wyniku wyboru]
 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Interrex podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. liczbę głosów pustych,
  5. wynik głosowania.
 2. W przypadku określonym w art. 5 ust. 3 wynik wyboru Króla ustala się większością głosów. W przypadku równości głosów o wyborze rozstrzyga Rada Królestwa w drodze uchwały.
 3. W przypadku określonym w art. 5 ust. 4 wynik wyboru Króla ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  2. a jeżeli te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Wicekról.
 4. Jeżeli nie wybrano Króla zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających, Interrex ponownie zarządza wybór Króla.
Art. 7. [Przypadki nieuregulowane]
 1. W przypadkach nieuregulowanych w uniwersale rozstrzyga Rada Królestwa w drodze uchwały.
 2. (skreślono)
Art. 8. [Przepisy końcowe]
 1. Uniwersał wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Wicekról zarządza pierwszy wybór Króla niezwłocznie po wejściu uniwersału w życie.

Znowelizowano mocą art. 3 Edyktu królewskiego w sprawie przygotowań do opróżnienia tronu z dnia 1 czerwca 2019 r. (Dz. P. poz. 10950).

 

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera,
Wicekról

(—) Konrad Jakub v-hr. Arped-Friedman,
Przewodniczący Rady Królestwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny