Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 10305 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

ROZDZIAŁ I
RADA MINISTRÓW

§ 1. Skład Rady Ministrów

W skład Rady Ministrów wchodzą:

Kanclerz,

Podkanclerzy,

Sekretarz Stanu,

Minister Finansów i Gospodarki,

Minister Spraw Wewnętrznych,

Minister Edukacji i Kultury,

Minister Promocji i informacji,

Minister Sprawiedliwosci.

 

Szczegółowy zakres działania i kompetencje członków Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze postanowienia. W przypadku wakatu na stanowisku danego członka Rządu, jego obowiązki wykonuje Kanclerz.

 

§ 2. Uchwały Rady Ministrów

 

Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta, jeśli głos przeciw niej oddał Kanclerz. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania, głos rozstrzygający posiada Kanclerz. W przypadku czasowej nieobecności członka Rady Ministrów podczas głosowania, może on oddać swój głos korespondencyjnie poprzez Kanclerza. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza po upływie doby od zarządzenia głosowania, jeżeli część członków Rady Ministrów nie oddała jeszcze swojego głosu, a wynik głosowania jest mimo to rozstrzygnięty, Kanclerz może zarządzić o skróceniu głosowania. W głosowaniu nie biorą udziału Sekretarze i Podsekretarze stanu.

 

§ 3. Zastępstwo członków Rządu

 

Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.

 

§ 4. Spójność Rady Ministrów

 

Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

 

§ 5. Jednostki organizacyjne

 

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są: Dziennik Praw, Fundusz Pracy, Urząd Skarbowy, Korpus Administracji Rządowej.

 

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW

 

§ 6. Obowiązki wspólne członków Rządu

 

Wszyscy członkowie Rady Ministrów: mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów, zarządzają Grodziską Agencją Prasową, wykonują inne zadania powierzone im przez Kanclerza.

 

§ 7. Kanclerz i Podkanclerzy

 

Kanclerz, z pomocą Podkanclerzego: wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami, reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji, administruje Forum Centralnym, wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji, przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi, może wykonywać kompetencje innych członków Rady Ministrów.

 

§ 8. Minister Finansów i Gospodarki

Minister Finansów i Gospodarki:

współpracuje z Naczelną Izbą Architektury i innymi odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania, zmiany, realizacji i wdrażania mechanizmów gospodarczych, jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym, dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów, ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych, prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji, jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.

 

§ 9. Minister Spraw Wewnętrznych

 

Minister Spraw Wewnętrznych: zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków, nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu.

 

§ 10. Minister Edukacji i Kultury

 

Minister Edukacji i Kultury:

 

zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej, podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę, w tym przygotowując i koordynując wdrażanie projektów służących realizacji tych celów. inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii, przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej, zarządza Galerią Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” oraz Państwowym Instytutem Kartograficznym.

 

§11 Minister Promocji i informacji

 

Minister Promocji i informacji; Odpowiada za promocję Księstwa Sarmacji w mediach oraz za działania propagandowe i agitacje wsrod społeczeństwa. Przyznaje dotacje i nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla promocji wizerunku Księstwa Sarmacji w mediach, zarządza profilem Księstwa Sarmacji na portalu Twitter i Facebook.

 

§12 Minister Sprawiedliwosci

 

Minister Sprawiedliwosci; Odpowiada za kierownictwo nad działem administracji rządowej — Sprawiedliwość.

 

§ 13. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz pełnomocnicy Rządu

 

Sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Rady Ministrów lub w ministerstwie powołuje i odwołuje Kanclerz. Wykonują oni zadania powierzone im przez Kanclerza lub odpowiedniego ministra. Kanclerz powołuje i odwołuje pełnomocników Rządu, określając w postanowieniu o ich powołaniu zakres kompetencji i pełnomocnictw.

 

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 14. Przepisy końcowe

 

W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 9868). 

Erik Otto von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny