Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10308 [X]

Almera, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie powołania Królewskiej Komisji Wyborczej

 

Baridas sano alta!

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Uniwersału Rady Królestwa Baridasu o wyborze Króla z dnia 5 sierpnia 2018 r., w celu technicznego zabezpieczenia  wyborów Króla oraz nadzoru nad przebiegiem głosowania w skład Królewskiej Komisji Wyborczej, zwanej dalej komisją powołuję niżej wymienione osoby:

  1. Helwetyka Romańskiego (A0001)
  2. Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782)
  3. Laurencjusza Ma Hi at Aterę (AF766)

§ 2.

  1. Po opublikowaniu przez Wicekróla listy kandydatur Komisja uprawniona jest do realizacji czynnosci określonych w art. 5 i 6 Uniwersału Rady Królestwa Baridasu o wyborze Króla (Dz.P. poz. 10297) oraz zapewnienia tajnosci głosowania.
  2. Termin głosowania oraz wykaz uprawnionych do głosowania określony został w Postanowieniu Wicekróla w sprawie zarządzenia wyboru Króla (Dz.P. poz. 10298)

§ 3.

Na podstawie danych pozyskanych z systemu informatycznego zapewniającego przeprowadzenie głosowania, niezwłocznie po upływie terminu głosowania i po zliczeniu oddanych głosów Wicekról podaje w obwieszczeniu zgodnie z art. 6 wyżej wymienionego uniwersału wyniki wyboru Króla Baridasu, które potwierdza swym podpisem wyżej wymieniona komisja.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Fare Aryon!

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny