Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 10317 [X]

Grodzisk, dnia 12 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie udzielania nieoprocentowanych pożyczek nowym obywatelom (uchylony)

Art. 1.
[Przepisy ogólne] 
 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2018 r. o promocji płodności (Dz. P. poz. 10212.) zarządza się, co następuje:

1. niniejsze rozporządzenie określa warunki oraz tryb przyznawania pożyczki. 

2. pożyczka może zostać udzielona tej samej osobie tylko raz

Art.  2.
[Warunki przyznania pożyczki] 

Prawo do przysługuje każdemu mieszkańcowi Księstwa Sarmacji który;

1. posiada obywatelstwo sarmackie nie dłużej niż od 3 miesięcy i nigdy wcześniej nie był obywatelem Księstwa Sarmacji. 

2. nie był karany prawomocnym wyrokiem Trybunału Koronnego. 

3. Złoży wyczerpujące uzasadnienie pod wnioskiem o udzielenie pożyczki. 


Art. 3.
[Tryb przyznawania pożyczki] 

1. Rada Ministrów może przyznać nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości do 50.000 libertów w drodze uchwały przyjmowanej zwykłą większością głosów. 

2. Rada Ministrów może odmówić przyznania pożyczki obywatelowi niespełniającemu łącznie wszystkich warunków przewidzianych w art. 2. oraz gdy stan skarbu państwa nie umożliwia udzielenia pożyczki. 

3. w okresie 7 dni od momentu podjęcia uchwały pozyczkobiorca jest obowiązany do podpisania umowy z przedstawicielem Rady Ministrów, w której zawarte zostaną wszelkie szczegóły dotyczące spłaty pożyczki. 

Art. 4
[Przepisy końcowe i przejściowe]

1. niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Praw.

Erik Otto von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny