Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne, poz. 10328 [X]

Almera, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Prawa Kardynalne

na wieczną rzeczy pamiątkę przez Króla nadane

MY, KONRAD JAKUB,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary, Meleny, Elii, Zielonej Krainy, Leśnego Wybrzeża, Nawii, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracoffii, Kartoli, Kimbrusu, Wedli, Juweny i Nikolaopolu, suzeren Altborka, Kalisza, Dahrimu, Zollern, Sierpca, Gideny, Eislar, Markony, Awary południowej, Rafadarvike, Els, Ville de L'amour, Ravenspell, Tokugawy i Márivaru, Kanclerz Palatynatu Lichtensteinu,

oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż z uwagi na zmiany na tronie baridajskim oraz sytuację w jakiej od niedawna się znajdujemy, a która to pociąga konieczność gruntownej przebudowy ustroju Królestwa Naszego,

STANOWIMY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I

PRYNCYPIA

 1. Od Króla wszelka władza wychodzi.
 2. Osoba Króla jest nietykalna.
 3. Ziemia jest własnością Króla.
 4. Króla wybierają wszyscy obywatele, w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, równym i tajnym. Szczegóły określi właściwy uniwersał.
 5. Król traci urząd w wyniku złożenia abdykacji bądź detronizacji przez Radę, uchwałą podjętą większością 4/5 głosów, przy udziale przynajmniej połowy jej członków.
 6. Król sprawuje władzę publiczną osobiście albo poprzez właściwe organy. Król może wykonywać kompetencje każdego urzędnika Królestwa.
 7. Król ordonanse, dekrety, rozkazy, postanowienia oraz inne akty prawa wydaje.
 8. Król nadaje, zmienia i uchyla prawa kardynalne.
 9. (skreślony)

 

Artykuł II

KRÓL

 1. Król Baridasu:
   1. jest głową i symbolem Państwa oraz jedności Narodu;
   2. (skreślony);
   3. jest najwyższym przedstawicielem Królestwa Baridasu i jego organem naczelnym;
   4. zawiera i ratyfikuje umowy między Królestwem a podmiotami zewnętrznymi;
   5. stoi na czele Rządu Jego Królewskiej Mości;
   6. desygnuje i odwołuje Premiera Rządu. Premier obejmuje urząd z chwilą zatwierdzenia go przez Radę;
   7. może uchylić bądź zmienić wszystkie akty prawne Królestwa oraz decyzje pozostałych organów Królestwa;
   8. przyznaje ius publice respondendi. Prawo to nie daje uprawnień do udzielania responsów od prawa przez Króla wydanego tj. Praw Kardynalnych, ordonansów królewskich, dekretów Króla i jego rozporządzeń. Responsy od prawa wydanego przez Króla wydaje On sam;
   9. rozstrzyga spory kompetencyjne między organami Królestwa;
   10. jest naczelnym wodzem Królewskiej Gwardii Baridasu — siły zbrojnej Królestwa;
   11. nadaje i odbiera ordery, odznaczenia i tytuły honorowe Baridasu;
   12. nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie;
   13. zarządza niewiążące i tajne referenda wśród wszystkich obywateli. Rozporządzenie Króla określi szczegóły i tryb przeprowadzania referendów.
 2. Król ordonansem może upoważnić Premiera do wykonywania swoich kompetencji, na zasadach przez niego określonych.
 3. Król powołuje i odwołuje Regenta, który zastępuje go w chwili jego nieobecności. Król może określić szczegółowy zakres jego kompetencji. Regent nie może abdykować w imieniu Króla ani wydać, zmienić bądź uchylić Praw Kardynalnych bez kontrasygnaty Króla.
 4. Na czas opróżnienia tronu, Interrexem z mocy prawa jest urzędujący Premier, a w czasie wakatu na tym urzędzie, do chwili jego uzupełnienia — Przewodniczący Rady. Interrex przeprowadza wybory nowego Króla, a do chwili obsadzenia tronu, posiada jego prawa i obowiązki, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Podczas bezkrólewia nie można wydać, zmienić ani uchylić Praw Kardynalnych. Ordonanse i dekrety Interrexa wymagają dla swojej ważności uzyskania pozytywnej opinii Rady, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 i wchodzą w życie najwcześniej z chwilą jej udzielenia. W trakcie bezkrólewia, w przypadku wniosku Rady o odwołanie Premiera, Interrex obligatoryjnie się do niego przychyla, w całym jego zakresie. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi zawierać imienne wskazanie nowego kandydata na Premiera.

 

Artykuł III

PRAWO

 1. Prawo w Królestwie Baridasu stanowią, w hierarchii ważności: Prawa Kardynalne, ratyfikowane umowy, w tym z prowincjami Księstwa Sarmacji, ordonanse, uniwersały i równe im dekrety, rozporządzenia oraz inne akty prawne.
 2. Ilekroć w aktach prawnych Baridasu jest mowa o uniwersałach, należy przez to rozumieć również dekrety.
 3. Rozporządzenia wydawane są na podstawie i w granicach prawa, przez upoważnione do tego podmioty.
 4. Inicjatywę ustawodawczą w Radzie posiadają Król, Premier oraz dwóch członków Rady.
 5. Rada uchwala uniwersały oraz podejmuje uchwały. Warunkiem wejścia w życie uniwersału jest jego podpisanie przez Króla.
 6. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 1/3 jej członków, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
 7. Król podpisuje uchwalone uniwersały w ciągu 7 dni od przedłożenia ich przez Przewodniczącego Rady. Niepodpisany w tym terminie uniwersał, zatwierdza i podpisuje Przewodniczący Rady.
 8. Król może zwrócić Radzie uniwersał do ponownego rozpatrzenia. Rada uchwala zwrócony uniwersał ponownie bezwzględną większością głosów. Król podpisuje uchwalony ponownie uniwersał w ciągu 3 dni od przedłożenia go przez Przewodniczącego Rady. Niepodpisany w tym terminie uniwersał, zatwierdza i podpisuje Przewodniczący Rady.
 9. Akty prawne dodające, zmieniające lub uchylające Prawa Kardynalne oraz akty prawne równe Prawom Kardynalnym mogą nosić nazwę edyktów królewskich.

 

Artykuł IV

RADA KRÓLESTWA

 1. Rada Królestwa jest organem ustawodawczym, kontrolnym i opiniodawczym Baridasu.
 2. W skład Rady wchodzi każdy obywatel Baridasu.
 3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady i reprezentuje ją przed innymi organami.
 4. Rada, na wniosek Króla bądź Premiera, opiniuje przedłożone projekty aktów prawnych oraz przedstawia stanowisko w sprawach dotyczących bieżących spraw Królestwa. Stanowisko można przedstawić również na wniosek 2 Członków Rady. Opinie i stanowiska nie są wiążące.
 5. Rada może przeprowadzać dyskusje niezakończone głosowaniem, nad bieżącymi sprawami państwa.
 6. Członkowie Rady składają interpelacje Premierowi i członkom Rządu oraz innym urzędnikom Królestwa z wyłączeniem Króla. Król może odwołać członka Rządu z urzędu, jeżeli nie udzielił on odpowiedzi na interpelację w terminie siedmiu dni od zadania pytania.
 7. Szczegóły funkcjonowania Rady określi uniwersał.

 

Artykuł V

PREMIER I RZĄD

 1. Premier prowadzi politykę wewnętrzną Baridasu, z wyłączeniem prerogatyw królewskich. Kieruje on pracami Rządu Jego Królewskiej Mości i administracji państwowej, jest zwierzchnikiem wszystkich urzędników niepodlegających bezpośrednio Królowi, wykonuje obowiązki powierzone mu przez Króla i prawo.
 2. Desygnowanego przez Króla Premiera zatwierdza Rada. Odwołanie Premiera nie wymaga zgody Rady.
 3. Rada może sformułować na ręce Króla wniosek o odwołanie Premiera, bezwzględną większością głosów. Wniosek może zawierać imienne wskazanie nowego kandydata na Premiera oraz opinię względem terminu zakończenia urzędowania Premiera, zgodnie z ust. 7. Decyzję o przychyleniu się do wniosku oraz zakresu jego realizacji podejmuje Król. Przychylenie się do wniosku Rady, nie powoduje braku wymogu zatwierdzenia przez nią nowego Premiera.
 4. Premier informuje Króla i przedkłada sprawozdania z bieżącej pracy Rządu.
 5. Król, o ile nie ustalono inaczej, powołuje i odwołuje wszystkich urzędników Królestwa.
 6. W czasie wakatu na urzędzie Premiera, jego obowiązki wykonuje osobiście Król.
 7. Król odwołując Premiera, może powierzyć mu dalsze pełnienie obowiązków do czasu objęcia urzędu przez nowego Premiera.

 

Artykuł VI

STOLICA I SIEDZIBY

 1. Stolicą Królestwa Baridasu oraz siedzibą Króla, Rządu i urzędów jest Królewskie Miasto Almera. Rząd ma swoją siedzibę w budynku Kurii.
 2. Siedzibą Rady Królestwa i Przewodniczącego jest Stołeczne Miasto Cracoffia.

 

Artykuł VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Tracą moc Prawa Kardynalne z dnia 11 czerwca 2018 roku, przez JKWysokość Roberta Fryderyka wydane.
 2. Obecny Wicekról traci stanowisko i obejmuje urząd Premiera. Premiera obejmującego urząd na podstawie niniejszego ustępu, uważa się za powołanego zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2.
 3. Prawa Kardynalne wchodzą w życie z dniem publikacji.

***

Prawa powyższego polecamy wiecznie przestrzegać i nakazujemy jego niezmienne przechowywanie na wieczną rzeczy pamiątkę.

Dano w Królewskim Mieście Almerze, dnia 21 sierpnia 2018 roku, w trzecim dniu naszego panowania.

***

Znowelizowano mocą:

1. Edyktu królewskiego o zmianie Praw Kardynalnych z dnia 5 listopada 2018 r. (Dz. P. poz. 10484);
2.
Art. 1 Edyktu królewskiego w sprawie przygotowań do opróżnienia tronu z dnia 1 czerwca 2019 r. (Dz. P. poz. 10950).

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny