Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse, poz. 10329 [X]

Almera, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Ordonans Króla

o Rządzie Jego Królewskiej Mości

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

w zgodzie z Prawami Kardynalnymi, stanowimy, co następuje:

Art. 1

 1. Pracami Rządu kieruje Premier.
 2. Premier może wyznaczyć Wicepremiera spośród członków Rządu. Wicepremier wspiera Premiera w pełnieniu przez niego urzędu oraz zastępuje w przypadku jego nieobecności.

 Art. 2.

 1. W skład Rządu wchodzą:
  1. Premier,
  2. Pretor,
  3. Podskarbi,
  4. Pisarz,
  5. Kustosz,
  6. Kasztelan Almery.
 2. Członków Rządu powołuje i odwołuje Król na wniosek Premiera.

Art. 3.

Premier Rządu Jego Królewskiej Mości:

 1. Kieruje bieżącą administracją Królestwa w zakresie niezastrzeżonym innym organom władzy i zapewnia należyte funkcjonowanie miejsc publicznych;
 2. Uzyskawszy kontrasygnatę Króla, wydaje w jego imieniu ordonanse i dekrety;
 3. Pilnuje praworządności i stoi na straży ładu społecznego, zaskarżając postanowienia w sprawach karno-administracyjnych;
 4. Na zasadach określonych uniwersałem, w imieniu Króla nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie;
 5. Prowadzi rejestr obywateli i władz w systemie informatycznym;
 6. Odpowiada przed Królem za pracę i politykę Rządu. 

Art. 4

Pretor:

 1. Stoi na straży porządku publicznego;
 2. W drodze decyzji wydanej na podstawie odrębnych przepisów, wymierza obywatelom i mieszkańcom Królestwa Baridasu kary administracyjne i grzywny oraz podejmuje czynności związane z utrzymaniem porządku;
 3. Wnioskuje i występuje z aktem oskarżenia do władz centralnych związanego unią Księstwa Sarmacji o ukaranie w sprawach, w których nie ma kompetencji wymierzenia kary;
 4. Stoi na straży ładu społecznego, zaskarżając postanowienia w sprawach dotyczących obywatelstwa  i występuje z odwołaniem do Króla w tych sprawach prowadzonych przez Premiera;
 5. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dyscyplinarnych i porządkowych.
 6. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

Art. 5

Podskarbi:

 1. Sporządza budżet miesięczny i odpowiada przed Królem i Premierem za jego realizację;
 2. Wykonuje przelewy;
 3. Jest uprawniony do występowania w sprawach przyznania subwencji, dotacji oraz innych form pomocy finansowej do Premiera oraz władz centralnych;
 4. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych;
 5. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych. 

Art. 6

Pisarz:

 1. Odpowiada za informowanie opinii publicznej o wszelkich działaniach podejmowanych w Królestwie Baridasu;
 2. Koordynuje i zarządza pracą zespołu redakcyjnego „Herolda”;
 3. Składa wnioski w sprawach związanych prasowych oraz związanych z przekazem informacji;
 4. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

Art. 7

Kasztelan Almery:

 1. Dba o rozwój miasta, w szczególności o rozwój kulturalny;
 2. Sprawuje opiekę nad mieszkańcami Almery;
 3. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z funkcjonowaniem Stolicy Królestwa Baridasu oraz potrzebą powołania Podkasztelana, któremu przydziela obowiązki i zleca zadania do realizacji;
 4. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

Art. 8

Kustosz:

 1. Odpowiada za pobudzanie życia kulturalnego Królestwa;
 2. Opisuje zabytki Baridasu, przygotowuje nowe wystawy w Galerii Królewskiej, czuwa nad aktualnością i uzupełnianie biogramów w Komnacie Zasłużonych;
 3. Odpowiada za organizację konkursów oraz innych przedsięwzięć rozrywkowo-towarzyskich, mających na celu promowanie Królestwa w Sarmacji;
 4. Odpowiada za organizowanie i ustalanie programów uroczystości Baridasu oraz prowadzi wykaz przedsięwzięć społecznych kulturalnych z uwzględnieniem uroczystości państwowych;
 5. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z  kulturą i życiem społecznym;
 6. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych. 

Art. 9

Premier powołuje i odwołuje następujących urzędników Królestwa, którzy nie wchodzą w skład Rządu:

 1. Prezesa Królewskich Kolei Baridajskich S.K.;
 2. Prezesa Baridajskiego Związku Piłki Nożnej wraz z Selekcjonerem oraz Menadżerami Klubów Sportowych;
 3. Prezesa Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej.

Art. 9a

Premier powołuje i odwołuje urzędników będących zastępcami lub pomocnikami członków Rządu oraz urzędników, o których mowa w artykule 9. Premier może szczegółowo określić zakres ich obowiązków, szczegóły współpracy z przełożonymi oraz nazwy ich stanowisk.

Art. 10

 1. Traci moc Ordonans o Dworze Królewskim i urzędach z dnia 27 sierpnia 2017 roku (Dz. P. poz. 9601).
 2. Urzędnicy dotychczasowego Dworu Królewskiego, wymienieni w art. 2 ust. 1, zachowują swoje stanowiska i stają się członkami Rządu. Urzędników tych uważa się za powołanych zgodnie z art. 2 ust. 2.

 


Art. 9a dodany Ordonansem Króla w sprawie zmian w Ordonansie o Rządzie JKM z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. P. poz. 10770)

 

(—) Cõrad Iácub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny