Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse, poz. 10330 [X]

Almera, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Ordonans Króla

o Dworze Królewskim

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

w zgodzie z Prawami Kardynalnymi, stanowimy, co następuje:

Art. 1

 1. Dwór Królewski służy Królowi pomocą w wykonywaniu przez niego obowiązków oraz reprezentuje Jego majestat.
 2. Urzędników i członków Dworu powołuje i odwołuje Król.
 3. Na czele Dworu stoi jego Marszałek, który organizuje i nadzoruje prace Dworu i jego urzędników, a także wspiera Króla w jego obowiązkach.
 4. Urzędy dworskie dzielą się na funkcjonalne i tytularne.
 5. Członkami Dworu są jego urzędnicy oraz Rodzina Królewska.
 6. Baridajską nazwą Dworu jest Cõrt Aryoar.

Art. 2

 1. Rząd przeznacza w każdym miesiącu uzgodnioną każdorazowo między Królem a Premierem i Podskarbim kwotę ze środków Skarbu Królestwa. Na wniosek Króla, Rząd może zdecydować o przeznaczeniu w dowolnym terminie dodatkowych środków.
 2. Za pełnienie urzędów funkcjonalnych, Podskarbi wypłaca comiesięczną pensję ze Skarbu Królestwa. Urzędy tytularne pełnione są honorowo i nieodpłatnie.
 3. Ze środków Dworu finansowane są inicjatywy i programy królewskie.
 4. Król przedstawia publicznie sprawozdanie z finansów Dworu za każdy poprzedni miesiąc.

Art. 3

Do funkcjonalnych urzędów Dworu należą:

 1. Marszałek Dworu,
 2. Emisariusz królewski,
 3. Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu.

Art. 4

Do tytularnych urzędów Dworu należą:

 1. urzędy majestatu królewskiego:
  1. podkomorzy,
  2. chorąży,
  3. szambelani królewscy,
  4. koniuszy,
  5. łowczy,
  6. woźniczy,
  7. błazen.
 2. urzędy stołu królewskiego:
  1. kuchmistrz,
  2. stolnik,
  3. podczaszy,
  4. krajczy,
  5. podstoli,
  6. cześnik.

Art. 5

 1. Konsystorz jest organem wspierającym Króla w sprawowaniu rządów oraz wykonywaniu jego praw i obowiązków, który służy mu radą i pomocą. Za jego pomocą Król sprawuje bieżącą administrację Królestwem. Obrady Konsystorza są niejawne.
 2. W skład Konsystorza wchodzą:
  1. Premier,
  2. Marszałek Dworu,
  3. Emisariusz królewski,
  4. inne osoby imiennie wskazane przez Króla.

Art. 6

 1. Skład Rodziny Królewskiej ustala Król w rozporządzeniu. Załącznik do rozporządzenia zawiera spis aktualnych członków rodu panującego.
 2. Członkowie Rodziny Królewskiej, na życzenie Króla, reprezentują go w sprawach ceremonialnych i publicznych.

Art. 7

Emisariusz królewski reprezentuje Króla i jego stanowisko w sprawach mu poruczonych, zwłaszcza w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Za zgodą Króla, parafuje oraz podpisuje umowy w imieniu Królestwa Baridasu. 

Art. 8

Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu (KGB):

 1. stoi na straży bezpieczeństwa publicznego oraz reaguje na wszelkie niepokoje społeczne oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa władz, obywateli i mieszkańców, a także innych gości;
 2. w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa kraju może wystąpić z wnioskiem o wsparcie do Książęcych Sił Zbrojnych (KSZ);
 3. utrzymuje bieżącą współpracę z władzami i jednostkami KSZ;
 4. składa wnioski w sprawach związanych z działalnością KGB;
 5. w drodze rozporządzenia reguluje organizację Gwardii oraz zasady odbywania w niej służby;
 6. realizuje inne zadania określone w odpowiednich przepisach prawa.

Art. 9.

Ordonans wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Cõrad Iácub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny