Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 10331 [X]

Almera, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Dekret królewski

o porządku obrad Rady Królestwa (uchylony)

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

w zgodzie z Prawami Kardynalnymi, stanowimy, co następuje:

Rozdział I

POSIEDZENIA RADY KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

 1. Rada Królestwa obraduje za zgodą i wolą Króla.
 2. Jeżeli Przewodniczący Rady Królestwa nie jest powołany, jego obowiązki wykonują Wiceprzewodniczący.
 3. Wiceprzewodniczący niezwłocznie rozpoczynają wybór Przewodniczącego Rady w przypadku zaistnienia wakatu.
 4. Jeżeli urzędy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady wakują, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Marszałek Dworu. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 2

 1. Kandydata na Przewodniczącego Rady może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 2. Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady zwykłą większością głosów.
 3. Organ przeprowadzający wybór Przewodniczącego Rady podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę Rady w sprawie wyboru Przewodniczącego.
 4. Król odwołuje Przewodniczącego w przypadku jego rezygnacji.

Rozdział II

CZŁONKOWIE RADY

Art. 3

 1. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
 2. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby oparte na zasadzie politycznej.
 3. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe zwane dalej familliami oparte na zasadzie związków rodów i koligacji rodzinnych.
 4. Klub tworzy co najmniej 2 Członków Rady.
 5. Familie tworzy co najmniej 1 Członek Rady.
 6. Członek Rady może należeć tylko do 1 klubu lub familii.
 7. Władze klubów, kół rodowych, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Przewodniczącego Rady ich składy osobowe.

Rozdział III

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 4

Organami Rady Królestwa są:

 1. Przewodniczący Rady;
 2. Wiceprzewodniczący Rady.

Art. 5

 1. Przewodniczący Rady Królestwa:
  1. stoi na straży praw i godności Rady;
  2. zwołuje posiedzenia Rady;
  3. przewodniczy obradom Rady;
  4. czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady i jego organów;
  5. nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz innym postępowaniom przed Radą;
  6. prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji;
  7. rozstrzyga i precyzuje kwestie procedowania w Radzie, nieuregulowane niniejszym bądź innym aktem prawnym;
  8. podejmuje inne czynności wynikające z dekretu lub innych przepisów prawa.
 2. Przewodniczącego Rady w zakresie przez niego określonym zastępują Wiceprzewodniczący Rady.
 3. Wiceprzewodniczących powołuje i odwołuje Przewodniczący. Wiceprzewodniczący nie tracą urzędów w przypadku opróżnienia bądź zmian na urzędzie Przewodniczącego, dopóki nie zostaną odwołani.
 4. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Jej Przewodniczący może zastosować następujące kary:
  1. zwrócić Członkowi Rady uwagę;
  2. wykluczyć Członka z obrad Rady na okres do 7 dni roboczych.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4  przysługuje odwołanie do Króla.

Art. 6

 1. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
 2. Rada odwołuje swojego Przewodniczącego bezwzględną ilością głosów.
 3. Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady, zwykłą większością głosów.
 4. Postępowanie w Radzie w sprawie odwołania Przewodniczącego przeprowadza Marszałek Dworu. Marszałek podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę w sprawie odwołania.

Art. 7

 1. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący.
 2. W przypadku absencji Wiceprzewodniczących Rady w trakcie opróżnienia urzędu Przewodniczącego, które trwają dłużej niż 2 dni, ich obowiązki przejmuje Marszałek Dworu.

Rozdział IV

PROCEDOWANIE W RADZIE

Art. 8

 1. Projekty uniwersału bądź uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, wnioski formalne lub inne pisma iniciujące postępowania przed Radą, składa się na ręce Przewodniczącego Rady w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
 3. Przewodniczący Rady może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 9

 1. Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę;
  2. zajęcie stanowiska w sprawie przez Dwór Królewski i Rząd;
  3. debatę nad projektem;
  4. zgłaszanie poprawek przez Króla, Rząd i radnych;
  5. wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Przewodniczący Rady zarządzając pierwsze czytanie projektu podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
 3. Przewodniczący Rady może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Króla, Rządu lub 3 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
 4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 5. Przewodniczący Rady przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla, Rządu lub co najmniej 2 Członków Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 10

 1. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych przedstawicieli klubów politycznych, familii i niezrzeszonych radnych oraz Króla i Rządu.
 2. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż 7 dni.

Art. 11

 1. Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Króla, Rząd lub 2 Członków Rady,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Przewodniczący Rady, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Przewodniczący Rady może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady przekazuje Królowi do podpisu.

Art. 12

Na wniosek Króla bądź Premiera, Przewodniczący Rady może postanowić o pominięciu pierwszego i drugiego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Rozdział V

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 13

 1. Traci moc Uniwersał Rady Królestwa o porządku obrad Rady Królestwa z dnia 26 lipca 2017 roku (Dz. P. poz. 9510).
 2. Dekret wchodzi w życie z dniem publikacji.

Dekret uchylony mocą art. 16 ust. 1 Uniwersału Rady Królestwa o porządku obrad Rady Królestwa z dnia 28 września 2018 roku (Dz. P. poz. 10419)

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny