Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 10332 [X]

Almera, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dekret królewski

— Kodeks Społeczny

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

w zgodzie z Prawami Kardynalnymi, stanowimy, co następuje:

Rozdział I

KRÓLESTWO BARIDASU

Art. 1

Priorytety i wartości najwyższe

 1. W ramach Królestwa Baridasu i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa  baridajskiego.
 2. Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.
 3. Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.
 4. Królestwo zapewnia swoim obywatelom i mieszkańcom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń z zachowaniem czci należnej dla Króla i jego reprezentantów we władzach Korony.
 5. Granicą tych wolności jest dobro Królestwa Baridasu.
 6. Obywatele i mieszkańcy winni są Państwu i Królowi wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.
 7. Wartością wysiłku i zasług obywatela lub mieszkańca na rzecz Baridasu mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.
 8. Obywatele Królestwa posiadać będą pełnię tych praw, a mieszkańcy tylko ich część.
 9. Pozostałe osoby, które nie posiadają statusu obywatela lub mieszkańca traktowani są jako goście, którym swobody poruszania się mogą być w każdej chwili ograniczone, w granicach prawa sarmackiego.
 10. Aktywność i praca jest podstawą rozwoju i potęgi Królestwa Baridasu, to jest kraju który roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warunkami.
 11. Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Królestwa Baridasu, wyrażonymi w jego sprawach.
 12. W razie oporu, Państwo stosuje środki przymusu i podejmuje czynności prawne.
 13. Odstępstwo od tej reguły stosować można tylko za porozumieniem stron oraz z rzeczywistą korzyścią dla dobra wspólnego i Królestwa.
 14. Każdy obywatel ma prawo do otrzymania pomocy materialnej ze strony Baridasu w przypadku popadnięcia nie z własnej woli w kłopoty majątkowe. Przepis ten realizuje się w sposób określony przez Króla i Rząd.

Rozdział II

HIERARCHIA, RODY I LENNA

Art. 2

Rody i lenna

Sprawy rodów i lenn w Królestwie regulują właściwe przepisy sarmackie.

Art. 3

Hierarchia

Na czele Królestwa oraz na szczycie hierarchii stoi Król, a porządek społeczny w Królestwie Baridasu opiera się na zasadach hierarchiczności, rodowości i lennach.

Art. 4

Tytuły w hierarchii

 1. Poddani Króla należą do stanów królewskiego, książęcego, najwyższego, wysokiego, średniego, niskiego bądź nędznego, z zastrzeżeniem ust. 10.
 2. Stan królewski tworzą Król oraz członkowie Rodziny Królewskiej, określeni właściwym rozporządzeniem Króla.
 3. Stan książęcy tworzą królowie-seniorzy i książęta Baridasu, a także inne osoby określone przez Króla.
 4. Stan najwyższy tworzą: diukowie i markizowie.
 5. Stan wysoki tworzą: hrabiowie i wicehrabiowie.
 6. Stan średni tworzą: baronowie i baroneci.
 7. Stan niski tworzą: kawalerowie i obywatele baridajscy.
 8. Stan nędzny tworzą słupy.
 9. Tytuły książąt w Baridasie nadaje Król z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Królestwa wyrażony uchwałą, przy czym Król może wniosek odrzucić.
 10. Słupem jest osoba, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego, która decyzją Rady została uznana w Baridasie za niemile widzianą, w związku z drastycznym bądź uporczywym i powtarzającym się złamaniem prawa bądź obyczaju baridajskiego lub działaniu przeciwko imieniu, dobru i interesowi Królestwa.

Art. 5

Tytuły ceremonialne

 1. Królowi przysługuje tytuł ceremonialny: „Jego Królewskiej Mości”.
 2. Królowi seniorowi oraz Regentowi przysługuje tytuł ceremonialny: „Jego Królewskiej Wysokości”.
 3. Książętom Baridasu przysługuje tytuł ceremonialny „Jego Książęcej Wysokości”.
 4. El Presidente przysługuje tytuł ceremonialny „Jego Ekscelencji”.
 5. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświeconego”.
 6. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożnego”.
 7. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietnego”.
 8. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożnego”.
 9. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodnego”.
 10. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetnego”.
 11. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważanego”.
 12. Obywatelowi przysługuje tytuł ceremonialny „Wiernego”.
 13. Słupowi przysługuje tytuł ceremonialny „Nędznego”.
 14. Głowom innych państw i ich oficjalnym przedstawicielom przysługuje tytuł ceremonialny „Ich Ekscelencji”, o ile nie są monarchami. W przypadku tych osób, będących monarchami, przysługuje im tytuł „Ich Wysokości”, z ewentualną modyfikacją w postaci dodania odpowiedniego tytułu monarszego.
 15. Król w drodze rozporządzenia może ustalić inne osoby którym przysługuje powyższa bądź inna tytulatura ceremonialna.

Art. 6

Stosowanie tytulatury

 1. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego oraz kawalerowie mają prawo i obowiązek posługiwania się posiadanym tytułem.
 2. Władze publiczne i obywatele mają obowiązek stosowania tytulatury wobec członków stanów królewskiego, książęcego, najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego.
 3. Władze publiczne i obywatele mają prawo stosowania tytulatury wobec członków stanu nędznego.

Art. 7

Prawo do nazwy ulic

 1. Każdy członek stanu królewskiego, książęcego, najwyższego i wysokiego ma prawo do nadania imienia jednej z ulic Królewskiego Miasta Almery, także własnego imienia.
 2. Przepis powyższy egzekwuje się w sposób uzgodniony z Królem, Premierem i Kasztelanem Almery.
 3. Król, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo odmówić prawa do nazwy ulicy.

Art. 8

Lennicy

 1. Lennik jest wiernym sługą swego zwierzchnika oraz winien jest mu posłuszeństwo.
 2. Tylko lennik korzystający z pełni praw obywatelskich może tworzyć prawo lenne, które musi być spójne z prawem sarmackim i baridajskim. Prawo to powstaje wyłącznie w uzgodnieniu z władzami Królestwa, a jego publikacja wymaga sankcji Króla.
 3. Tworzenie prawa lennego możliwe jest po uzyskaniu przywileju. Uzyskanie przywileju tworzenia prawa przez właściciela lenna możliwe jest gdy lenno:
  1. zostało naniesione na mapę Królestwa Baridasu;
  2. ma udokumentowaną historię przyznanych ziem;
  3. posiada swoje symbole.
 4. Prawa lennego nie publikuje się w Dzienniku Praw.

Rozdział III

PRZEPISY PORZĄDKOWE

Art. 9

Grzywny i kary

 1. Kary finansowe mogą być nakładane za podejmowanie działań, które szkodzą Królestwu Baridasu.
 2. Grzywny jako kary finansowe, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, nakładane są przez Pretora.
 3. W przypadku niewyznaczenia Pretora lub jego nieobecności powyżej 3 dni w imieniu Pretora karę nałożyć może Król bądź Premier.
 4. Od kary grzywny przysługuje w terminie 7 dniu od jej nadania odwołanie do Króla.
 5. Do grzywn należą następujące kary pieniężne:
  1. do 100 000 lt za posługiwanie się nieuprawnionym tytułem, nazwą bądź urzędem baridajskim oraz za prowadzenie działań uzurpacyjnych bądź podważających suwerenne władze i naruszające prawa do terytorium kraju korony;
  2. do 50 000 lt za używanie w stosunku do władz Królestwa Baridasu słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  3. do 20 000 lt za jednorazowe niepodporządkowanie się poleceniom wydanym w ramach spraw i czynności urzędowych;
  4. do 7 000 lt za celowe i powtarzające się niestosowanie ustalonej tytulatury, stosowanie jej błędnie bądź nieprzestrzeganie form językowych:
   1. formy odnoszącej się do Baridasu lub Baridajczyków, to jest użycie innego słowa jak „baridajski”,
   2. formy męskiej odnoszącej się do mieszkańców i obywateli baridajskich, osób narodowości baridajskiej lub poczuwających się do niej, którą właściwą jest „Baridajczyk” lub „Baridajka”.

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 10

Vacatio legis

 1. Traci moc Ordonans z dnia 6 kwietnia 2017 roku – przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne (Dz. P. poz. 9317).
 2. Traci moc Ordonans o ustroju politycznym i społecznym kraju korony z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. P. poz. 9595).
 3. Ustępy 1 i 2 mają moc ordonansu królewskiego.
 4. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny