Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 10333 [X]

Almera, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dekret królewski

o obywatelstwie baridajskim

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

w zgodzie z Prawami Kardynalnymi, stanowimy, co następuje:

Art. 1

 1. Mieszkaniec Królestwa może być obywatelem, gościem albo martwą duszą.
 2. Obywatelem jest osoba, która złożyła przysięgę i wywiązuje się z powinności, które z tego tytułu są na nią nałożone.
 3. Jedynie obywatele prawo w Królestwie stanowić mogą.
 4. Mieszkańcem jest osoba, która zamieszkuje miasto systemowe Baridasu lub jeżeli szczególne przepisy tak stanowią, mieszka w innym mieście należącym do prowincji Księstwa Sarmacji.
 5. Gościem jest osoba, która mieszka w innym mieście należącym do innej prowincji lub mieszka w mieście systemowym Baridasu, ale posiada profil w systemie związany z reprezentowaniem interesów innego państwa.
 6. Martwą duszą jest, kto nie wykonywał czynności w systemie informatycznym w ciągu ostatnich trzydziestu jeden dni.
 7. Zdolność prawną mieszkańca lub obywatela baridajskiego ocenia się według prawa sarmackiego i baridajskiego, a w następnej kolejności według prawa lokalnego.

Art. 2

 1. Warunkiem uzyskania obywatelstwa baridajskiego jest posiadanie obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
 2. Przesłanką nadania obywatelstwa jest dostateczna aktywność mieszkańca oraz jego były i obecny stosunek do Królestwa, jego obywateli i władz.
 3. Obywatelstwo baridajskie nadaje się mieszkańcom Królestwa Baridasu, którzy posiadają profil mieszkańca w systemie informatycznym oraz są zameldowani w jednym głównych miast systemowych Baridasu.
 4. Szczególnie uzasadnionym wypadkiem uzasadniającym nadanie obywatelstwa jest znacznych rozmiarów aktywność mieszkańca albo dostateczna aktywność mieszkańca, zamieszkującego Sclavinię.
 5. Premier nadaje obywatelstwo na wniosek mieszkańca. Jeżeli osoba nie jest mieszkańcem żadnego baridajskiego miasta, w rozumieniu sarmackiego systemu informatycznego, nadanie obywatelstwa może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Nadanie obywatelstwa staje się skuteczne z chwilą ujawnienia w systemie informatycznym.
 6. Od postanowienia Premiera w sprawie o nadanie obywatelstwa, przysługuje wnioskodawcy oraz Pretorowi odwołanie do Króla. Przepis stosuje się odpowiednio do odwołania w sprawie bezczynności Premiera w sprawie nadania obywatelstwa.
 7. Król odwołanie uwzględnia albo oddala.
 8. Obywatelstwo nadaje się po złożeniu przysięgi.
 9. Rotą przysięgi składanej przez obywateli jest niżej zawarta formuła:

Ja, NN, przysięgam wierność Jego Królewskiej Mości oraz że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całego Księstwa Sarmacji; Że będę wspierał Króla, Baridas i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał Rzeczpospolitą Sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 3

 1. Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa, jeżeli obywatel nie wykonywał żadnych czynności w systemie informatycznym przez okres co najmniej trzydziestu jeden dni.
 2. Premier odbiera obywatelstwo mieszkańcowi, który nie posiada obywatelstwa sarmackiego.
 3. Premier odbiera obywatelstwo na wniosek Rady w szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy osoba działa na szkodę Królestwa.
 4. Utrata obywatelstwa staje się skuteczna z chwilą ujawnienia w systemie informatycznym.
 5. Do postanowienia Premiera w sprawie o odebranie obywatelstwa, stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 ust. 6 i 7.
 6. Odwołanie od postanowienia w przedmiocie obywatelstwa składa się w terminie trzech dni od jego opublikowania.

Art. 4

Król może nadawać i odbierać obywatelstwo z pominięciem powyższych przepisów.

Art. 5

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny