Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 1036 [X]

Unisławów, dnia 15 lutego 2007 r.

Artykuły Hetmańskie nr 9

o zmianie Artykułów Hetmańskich o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby i zasadach zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. zarządza się, jak następuje:

§ 1. [Zmiana rozporządzenia]

§ 1 ust. 1 pkt 1 Artykułów Hetmańskich nr 2 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby i zasadach zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 12 stycznia 2005 r. („ukończyła 16 lat”) otrzymuje brzmienie „ukończyła 14 lat”.

§ 2. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. broni Mariusz hr. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny