Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 10418 [X]

Grodzisk, dnia 28 września 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 302 z dnia 15 października 2016 roku o przeniesieniu instytucji pod zarządz Rady Ministrów (Dz. P. poz. 8995), zarządza się, co następuje:

 

Art. 1. Korpus Administracji Rządowej

1. W skład Korpusu Administracji Rządowej, zwanego dalej Korpusem, wchodzą następujące jednostki:
a) Park Stołeczny,
b) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej,
c) Poczta Baridajska,
d) Instytut Edukacji Sarmackiej,
e) Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
f) Grodziska Agencja Prasowa,
g) Dział Wniosków Instytucji i Obywateli,
h) Państwowy Instytut Kartograficzny,
i) Totalizator Państwowy.

2. Korpus Administracji Rządowej podlega bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

3. Podległość poszczególnych jednostek Korpusu Administracji Rządowej określa niniejsze rozporządzenie.

4. Pracownicy jednostek wymienionych w ust. 1. są pracownikami Korpusu i podlegają zasadom opisanym w niniejszym rozporządzeniu.

5. Liczbę pracowników poszczególnych jednostek Korpusu Administracji Rządowej ustala minister, któremu podlega dana jednostka Korpusu.

Art. 2. Pracownicy Korpusu

1. Pracownikiem Korpusu może zostać każdy aktywny, w rozumieniu odrębnych przepisów, obywatel sarmacki.
2. Nabór pracowników Korpusu przeprowadza właściwy minister. Nabór następuje w drodze jawnego konkursu, trwającego nie mniej niż 7 dni.
3. Właściwy minister może zdecydować o powołaniu na dane stanowisko bezpośrednio, nieprzeprowadzając konkursu.
4. W przypadku wakatu na stanowisku w danej jednostce, jej zadania wykonuje bezpośrednio odpowiedni minister.

5. Pracowników Korpusu odwołuje właściwy minister w przypadku:
a) rezygnacji pracownika,
b) utraty przez pracownika obywatelstwa,
c) niewywiązywania się przez pracownika z powierzonych mu zadań,
d) własnej decyzji, po uzyskaniu zgody Kanclerza,
e) wniosku Kanclerza.

6. Pracownicy Korpusu są powoływani na czas nieokreślony.
7. Zasady wynagradzania pracowników Korpusu określają odrębne przepisy.

Art. 3. Zadania instytucji

1. Park Stołeczny
a) Park Stołeczny jest ogólnodostępną agencją prasową, w której mogą publikować wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
b) Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
c) Rada Ministrów może podjąć uchwałę określającą zasady, innego niż w drodze tantiem i dotacji, wynagradzania autorów publikacji umieszczanych w Parku Stołecznym
d) Zarządcą Parku Stołecznego jest Minister Spraw Wewnętrznych, a w przypadku braku takiego – Kanclerz.

2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej
a) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej przeprowadza wśród społeczeństwa nie mniej niż 2 ankiety w ciągu miesiąca
b) W Sarmackim Ośrodku Badania Opinii Społecznej zatrudnionych jest od jednego do dwóch pracowników, powoływanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a w przypadku braku takiego – Kanclerza na czas nieokreślony.
c) Pracownicy Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej mogą przeprowadzać ankiety na wniosek zainteresowanej osoby.
d) Koszt jednego pytania w ankiecie na wniosek wynosi 5000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Zwolniona z opłaty jest Rada Ministrów, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem obowiązków ministra i Jego Książęca Mosć, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem funkcji książęcych
e) Wnioski składane są w dziale Wnioski i pisma do Rady Ministrów w poddziale Wnioski i pisma pozostałe i rozpatrywane są przez zatrudnionego pracownika Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej, a w przypadku braku takiego Minister Spraw Wewnętrznych.
f) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w przypadku braku takiego – Kanclerzowi.

3. Poczta Baridajska
a)Poczta Baridajska jest zobowiązana do emisji znaczków, w tym znaczków z okazji świąt państwowych, o których mówi ustawa. Propozycję znaczka w takich przypadkach może zgłosić właściwa prowincja, Rada Ministrów lub Książę.
b) Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą właściwego ministra, możliwa jest emisja, z której dochód przekazuje się na rachunek wnioskodawcy emisji.
c) Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.
d) Poczta Baridajska podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w przypadku braku takiego – Kanclerzowi.

4. Instytut Edukacji Sarmackiej
a) Instytut Edukacji Sarmackiej jest odpowiedzialny za edukację obywateli, w szczególności nowo zamieszkałych. Instytut opracowuje i udostępnia do powszechnego użytku materiały edukacyjne, mające pomagać nowym obywatelom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji.
b) Instytut Edukacji Sarmackiej podlega Ministrowi właściwemu do spraw Nauki, w przypadku braku takiego, Ministrowi właściwemu do spraw Kultury lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w przypadku braku takowego – Kanclerzowi

5. Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes"
a) Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes" jest odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie w jednym miejscu wypowiedzi, które zostały wyrażone w Sarmacji, zwłaszcza wypowiedzi wartościowych, ciekawych, śmiesznych, doniosłych.

6. Grodziska Agencja Prasowa
a) Grodziska Agencja Prasowa jest odpowiedzialna za natychmiastowe informowanie o wydarzeniach w Księstwie i poza jego granicami.
b) Prawo do publikacji w Grodziskiej Agencji Prasowej mają Kanclerz oraz Ministrowie, Jego Książęca Mość, namiestnicy prowincji oraz powołani redaktorzy Grodziskiej Agencji Prasowej.
c) Grodziska Agencja Prasowa podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w przypadku braku powołania takiego – Kanclerzowi.

7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli
a) Dział Wniosków Instytucji i Obywateli jest odpowiedzialny za bezzwłoczne i rzetelne rozpatrywanie wniosków w zakresie rejestracji instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli, zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa, oraz aktualizację wykazu władz sarmackich.
b) Dział Wniosków Instytucji i Obywateli podlega Kanclerzowi.

8. Państwowy Instytut Kartograficzny
a) Państwowy Instytut Kartograficzny jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację map Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w tym map samorządów, map drogowych i kolejowych, map morskich, map politycznych, map topograficznych, map hipsometrycznych czy map ogólnogeograficznych.
b) Państwowy Instytut Kartograficzny podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w przypadku braku takiego Ministrowi właściwemu do spraw Kultury lub Nauki, a w przypadku braku takich – Kanclerzowi.

9. Totalizator Państwowy
a) Totalizator Państwowy organizuje loterię państwową dla mieszkańców Księstwa Sarmacji.
b) Totalizator Państwowy podlega Ministrowi właściwemu do spraw Finansów oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w przypadku braku takich – Kanclerzowi.


(Art. 3. ust. 2. pkt. d. w brzmieniu ustalonym przez 2 § Uchwały Rady Ministrów ws. ustalenia wysokości opłat za czynności o charakterze urzędowym z dnia 21 października 2018 r.)


Art. 4. Postanowienia końcowe
1. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej z dnia 15 maja 2018 roku.

(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny