Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 10419 [X]

Almera, dnia 28 września 2018 r.

Uniwersał Rady Królestwa

o porządku obrad Rady Królestwa (uchylony)

My, Oświecona Rada Królestwa Baridasu

w składzie

Jego Królewska Mość Konrad Jakub,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Jego Królewska Wysokość Ignacy Urban de Ruth,
Jego Książęca Wysokość Kristian Arped,
Jego Książęca Wysokość Arsacjusz Arped,
Jaśnie Oświecony Pan Laurencjusz Ma Hi diuk at Atera,
Jaśnie Oświecony Pan Fryderyk diuk von Hohenzollern,
Jaśnie Wielmożny Pan Julian Fer markiz at Atera,
Prześwietny Pan Adrien Eryk Esjar Józef hrabia Alatriste,
Sławetny Pan Baszar Svensson baronet at Atera,
Wierny obywatel Artur Kardacz,

stanowimy, co następuje:

Rozdział I

RADA KRÓLESTWA

Art. 1
Posiedzenia Rady

Rada Królestwa obraduje za zgodą i wolą Króla.

Art. 2
Przewodniczący Rady

 1. Przewodniczący Rady Królestwa:
  1. stoi na straży praw i godności Rady,
  2. zwołuje posiedzenia Rady,
  3. przewodniczy obradom Rady,
  4. czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady i jego organów,
  5. nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz innym postępowaniom przed Radą,
  6. prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji,
  7. rozstrzyga i precyzuje kwestie procedowania w Radzie, nieuregulowane niniejszym bądź innym aktem prawnym,
  8. podejmuje inne czynności wynikające z niniejszego Uniwersału lub innych przepisów prawa.
 2. Przewodniczącego Rady w zakresie przez niego określonym zastępują Wiceprzewodniczący Rady.
 3. Wiceprzewodniczących powołuje i odwołuje Przewodniczący. Wiceprzewodniczący nie tracą urzędów w przypadku opróżnienia bądź zmian na urzędzie Przewodniczącego, dopóki nie zostaną odwołani.
 4. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Jej Przewodniczący może zastosować następujące kary:
  1. zwrócić Członkowi Rady uwagę,
  2. wykluczyć Członka z obrad Rady na okres do 7 dni.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4 przysługuje odwołanie do Króla.
 6. Król odwołuje Przewodniczącego w przypadku jego rezygnacji.

Art. 3
Zastępstwo Przewodniczącego

 1. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmują Wiceprzewodniczący.
 2. Wiceprzewodniczący niezwłocznie rozpoczynają wybór Przewodniczącego Rady w przypadku zaistnienia wakatu.
 3. W przypadku absencji Wiceprzewodniczących Rady w trakcie opróżnienia urzędu Przewodniczącego, które trwają dłużej niż 2 dni, ich obowiązki przejmuje Marszałek Dworu.
 4. Jeżeli urzędy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady wakują, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Marszałek Dworu. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 4
Wybór Przewodniczącego

 1. Organ przeprowadzający wybór Przewodniczącego przeprowadza nabór w Kancelarii Przewodniczącego Rady oraz informuje Członków Rady o rozpoczęciu naboru drogą Poczty Konnej.
 2. Kandydata na Przewodniczącego Rady może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 3. Termin zgłaszania kandydatur wynosi 5 dni od chwili rozpoczęcia naboru. Jeżeli w tym czasie nie zgłoszono skutecznie żadnej kandydatury, termin przedłuża się na czas nieokreślony, do momentu skutecznego złożenia pierwszej kandydatury, oraz informuje się Członków Rady o przedłużeniu terminu drogą Poczty Konnej.
 4. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur, przeprowadza się zbiorczą debatę nad wszystkimi kandydaturami.
 5. Debata trwa nie mniej niż 3 dni i nie więcej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 6. Debatę można skrócić na wniosek Króla, Rządu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin. Debaty nie skraca się, jeśli od zarządzenia debaty nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 7. Debatę można przedłużyć na wniosek Króla, Rządu lub co najmniej 2 Członków Rady. Debata może być przedłużona łącznie o nie więcej niż 7 dni.
 8. Rada głosuje jednocześnie nad wszystkimi kandydaturami, a Członek Rady może zagłosować tylko na jedną kandydaturą, przeciw wszystkim bądź się wstrzymać. Do głosowania, przepisy art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, decyzję co do wyboru Przewodniczącego podejmuje Król.
 10. Organ przeprowadzający wybór Przewodniczącego Rady podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę Rady w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Art. 5
Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących

 1. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
 2. Rada Królestwa odwołuje Wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady.
 3. Postępowanie w Radzie w sprawie odwołania Przewodniczącego przeprowadza Marszałek Dworu. Marszałek podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę w sprawie odwołania.
 4. Do procedury odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, przepisy art. 4 ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 6
Członkowie Rady oraz kluby i familie

 1. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
 2. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby oparte na zasadzie politycznej.
 3. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe, zwane dalej familliami, oparte na zasadzie związków rodów i koligacji rodzinnych.
 4. Klub tworzy co najmniej 2 Członków Rady.
 5. Familie tworzy co najmniej 1 Członek Rady.
 6. Członek Rady może należeć tylko do 1 klubu lub familii.
 7. Władze klubów i familii podają do wiadomości Przewodniczącego Rady ich składy osobowe, razem ze wskazaniem ich przewodniczącego oraz ewentualnych wiceprzewodniczących.
 8. Przewodniczący, oraz w ustalonym przez niego zakresie wiceprzewodniczący, reprezentują kluby i familie w Radzie, składają w ich imieniu oświadczenia oraz dokonują zmian w składach osobowych porozumień.

Rozdział II

POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE I UCHWAŁODAWCZE

Art. 7
Złożenie projektu 

 1. Projekt uniwersału bądź uchwały, zwany dalej “projektem”, składa się na ręce Przewodniczącego Rady w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Do projektu uniwersału załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
 3. Przewodniczący Rady może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia uniwersału w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 8
Pierwsze czytanie

 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie stanowiska w sprawie przez Dwór Królewski i Rząd,
  3. debatę nad projektem,
  4. zgłaszanie poprawek przez Króla, Rząd i członków Rady,
  5. wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Przewodniczący zarządzając pierwsze czytanie projektu podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
 3. Przewodniczący może skrócić pierwsze czytanie projektu na wniosek Króla, Rządu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
 4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 5. Przewodniczący przedłuża pierwsze czytanie projektu z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla, Rządu lub co najmniej 2 Członków Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 9
Drugie czytanie

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Króla, Rząd lub 2 Członków Rady,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przewodniczący, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 3. Przewodniczący informuje Członków Rady drogą Poczty Konnej o zarządzonym głosowaniu.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Przewodniczący może skrócić głosowanie, nawet jeśli trwało krócej niż 3 dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie osiągnięto kworum, Przewodniczący przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich Członków Rady, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przewodniczący przedkłada Królowi przyjęty przez Radę uniwersał do podpisu. Przyjętą uchwałę Przewodniczący podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw osobiście.

Art. 10
Tryb pilny

Na uzasadniony wniosek Króla bądź Premiera, Przewodniczący Rady może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Rozdział III
POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE

Art. 11
Zatwierdzenie Premiera oraz wniosek w sprawie jego odwołania

 1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia Premiera na urzędzie przedkłada Król.
 2. Przewodniczący zarządza debatę nad wnioskiem. Terminy określone w art. 8 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 3. Po zakończeniu debaty, Przewodniczący zarządza głosowanie nad zatwierdzeniem kandydatury. Art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 4. Przewodniczący popisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę w sprawie zatwierdzenia Premiera.
 5. W przypadku wniosku o odwołanie Premiera, ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, przy czym wniosek złożyć może, oprócz Króla, 2 Członków Rady.
 6. Przewodniczący informuje drogą Poczty Konnej Króla oraz Premiera o rozpoczęciu procedowania nad wnioskiem w sprawie odwołania Premiera, a także w ten sam sposób informuje ich o końcowym rozstrzygnięciu Rady w tej sprawie.
 7. W debacie nad odwołaniem Premiera, Członkowie Rady mogą przedkładać propozycje kandydatów na urząd. Przewodniczący zarządza głosowania nad każdą z poszczególnych kandydatów osobno, w kolejności ich zgłoszenia, przy czym jeżeli dana kandydatura uzyskała wymaganą większość, kandydata uważa się za przyjętego przez Radę, a głosowań nad pozostałymi kandydaturami nie przeprowadza się.

Art. 12
Opiniowanie projektów aktów prawnych

 1. Wniosek w sprawie zaopiniowania przedłożonego projektu aktu prawnego składa Król bądź Premier.
 2. Przewodniczący zarządza debatę nad zaopiniowaniem projektu. Terminy określone w art. 8 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 3. Po zakończeniu debaty, Przewodniczący zarządza głosowanie nad zaopiniowaniem projektu. Art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 4. Głosowanie przeprowadza się nad pytaniem w brzmieniu "jak Rada powinna zaopiniować projekt?", a Członkowie Rady oddają głos o treści "pozytywnie", "negatywnie" bądź wstrzymują się od głosu.
 5. Jeżeli większość głosujących wstrzymała się od głosu, przyjmuje się, że Rada nie dokonała zaopiniowania aktu prawnego.
 6. Członkowie Rady do oddanego głosu mogą dołączyć krótkie oświadczenie na temat ich opinii. Przewodniczący, w uchwale w sprawie zaopiniowania aktu prawnego, zamieszcza wszystkie zgłoszone oświadczenia
 7. Uchwały w sprawie opinii aktu prawnego nie publikuje się w Dzienniku Praw.
 8. Przewodniczący przekazuje uchwałę drogą Poczty Konnej do wiadomości Króla i Premiera.

Art. 13
Stanowisko w sprawach bieżących

 1. Wniosek w sprawie wyrażenia przez Radę stanowiska w sprawach bieżącej polityki przedkłada Król, Premier bądź 2 Członków Rady.
 2. Wniosek zawiera treści pytań oraz możliwe warianty odpowiedzi.
 3. Przewodniczący zarządza debatę nad wnioskiem. Terminy określone w art. 8 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 4. Po zakończeniu debaty, Przewodniczący zarządza głosowanie nad stanowiskiem Rady. Art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 5. W głosowaniu Członkowie Rady odpowiadają zbiorczo na każde pytanie po kolei, wybierając dla każdego z nich odpowiedni wariant odpowiedzi. Członek Rady może wstrzymać się od odpowiedzi w stosunku do określonych bądź wszystkich pytań.
 6. Przewodniczący w uchwale w sprawie stanowiska Rady przedstawia pytania oraz odpowiedzi na nie, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równego podziału głosów w odpowiedziach które uzyskały większość, przedstawia się obie odpowiedzi.
 7. Uchwały w sprawie stanowiska Rady w sprawach bieżących nie publikuje się w Dzienniku Praw.
 8. Przewodniczący przekazuje uchwałę drogą Poczty Konnej do wiadomości Króla i Premiera.

Art. 14
Dyskusje niezakończone głosowaniem

 1. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji niezakończonej głosowaniem składa Król, Premier bądź 2 Członków Rady.
 2. Przewodniczący zarządza dyskusję określając jej termin, który trwa nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 14 dni.
 3. Przewodniczący przedłuża dyskusję z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla, Rządu lub co najmniej 2 Członków Rady. Dyskusja może być przedłużona łącznie o nie więcej niż 14 dni.
 4. Przewodniczący może skrócić dyskusję na wniosek Króla, Rządu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w niej przez 5 dni.

Art. 15
Interpelacje

 1. Członkowie Rady składają interpelacje bezpośrednio na Sali plenarnej.
 2. Przewodniczący zamyka wątek w przypadku upłynięcia 5 dni od chwili udzielenia odpowiedzi przez właściwy organ lub 10 dni od chwili zadania pytania, jeżeli odpowiedź nie została udzielona.

Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 16
Przepis końcowy

 1. Traci moc Dekret królewski o porządku obrad Rady Królestwa z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10331).
 2. Uniwersał wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny