Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 10472 [X]

Almera, dnia 1 listopada 2018 r.

Ordonans Króla

o Królewskiej Gwardii Baridasu (uchylony)

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust. 7 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

Art. 1

KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU

 1. Królewska Gwardia Baridasu (KGB) jest siłą zbrojną Królestwa.
 2. Naczelnym Wodzem KGB jest Król.
 3. Dowódcą KGB jest Komendant Generalny, powoływany i odwoływany przez Króla spośród oficerów KGB. Ilekroć w Ordonansie jest mowa o Komendancie Generalnym, należy przez to rozumieć również Króla.
 4. Komendant Generalny powołuje i odwołuje swojego zastępcę spośród żołnierzy KGB. Obowiązki zastępcy określa Komendant Generalny.
 5. Służba w KGB jest ochotnicza. Pełnić ją mogą wyłącznie obywatele baridajscy.
 6. KGB dzieli się na Korpus Lądowy, Korpus Morski oraz Korpus Powietrzny.
 7. Komenda Generalna KGB jest urzędem wspierającym Komendanta Generalnego w jego obowiązkach. Jej organizację określa Komendant w zarządzeniu.
 8. Rozkazy sformowania i rozfromowania jednostek lub związków, w tym doraźnych, wydaje Król.

Art. 2

KOMENDANT GENERALNY

 1. Do zakresu działań Komendanta Generalnego należy:
  1. dowodzenie Gwardią na podstawie i w granicach rozkazów Króla,
  2. kierowanie całokształtem codziennej działalności KGB,
  3. opracowywanie planów wojskowych i operacyjnych oraz koncepcji rozwoju KGB,
  4. realizowanie generalnych założeń i wytycznych Króla w zakresie działalności KGB oraz kierowanie jej szkoleniem i sprawami kadrowymi,
  5. kultywowanie historii i tradycji wojskowej narodu baridajskiego oraz promowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,
  6. współdziałanie z KSZ i z organizacjami o podobnym profilu działania oraz z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
  7. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów a także zaleceń i rozkazów Króla.
 2. Komendant określa w drodze zarządzenia zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów i pracowników cywilnych, zasady zwalniania ze służby, umundurowanie i wyposażenie gwardzistów, etaty wojskowe oraz schemat organizacyjny wojska wraz z łańcuchem dowodzenia.

Art. 3

RADA WOJENNA

 1. Rada Wojenna jest organem wspierającym Króla w dowodzeniu Gwardią, kierowaniem obroną państwa oraz jego bezpieczeństwem. Służy mu radą, pomocą i pełni funkcję Sztabu Generalnego.
 2. Na czele Rady stoi Król. Obowiązki jej sekretarza pełni Komendant Generalny.
 3. W skład Rady wchodzi oprócz Króla:
  1. Komendant Generalny,
  2. zastępca Komendanta Generalnego,
  3. Komendant Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej,
  4. Premier,
  5. Marszałek Dworu,
  6. Emisariusz królewski,
  7. inne osoby imiennie wskazane przez Króla.
 4. Posiedzenia Rady Wojennej są niejawne.

Art. 4

STOPNIE WOJSKOWE

 1. Do stopni wojskowych w KGB należą, wraz z ich odpowiednikami w Korpusie Marynarki:
  1. korpus szeregowych:
   1. gwardzista — marynarz,
   2. starszy gwardzista — starszy marynarz.
  2. korpus podoficerów:
   1. kapral — mat,
   2. plutonowy — bosmanmat,
   3. sierżant — bosman,
   4. chorąży — chorąży marynarki.
  3. korpus oficerów:
   1. porucznik — porucznik marynarki,
   2. kapitan — kapitan marynarki,
   3. major — komandor podporucznik,
   4. pułkownik — komandor,
  4. generałowie (w składzie korpusu oficerów):
   1. generał major — wiceadmirał,
   2. generał lejtant — admirał.
   3. Marszałek Polny.
 2. Stopień Marszałka Polnego może posiadać jednocześnie jeden żołnierz KGB. Stopień ten nadaje i odbiera jedynie Król. Marszałkiem może zostać każdy żołnierz KGB, niezależnie od ukończonych wcześniej kursów lub posiadanego stopnia wojskowego.
 3. Stopień gwardzisty otrzymują bez szczególnego nadania osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe, stopień kaprala — szkolenie podoficerskie a stopień porucznika — szkolenie oficerskie. Wyjątki określa ust. 6.
 4. Na czas szkolenia podstawowego, szkolonemu przysługuje tytuł poborowego, na czas szkolenia podoficerskiego — kadeta, natomiast szkolenia oficerskiego — podchorążego.
 5. Stopnie w ramach ukończenia szkoleń i kursów, o których mowa w ust. 3, nadaje Komendant KSG, z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na ponadprzeciętne wyniki kursu, Komendant może zdecydować o nadaniu stopnia wyższego o jeden poziom po ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Na pierwszy stopień oficerski i każdy generalski mianuje Król. Podchorążemu kończącemu kurs oficerski, stopień nadaje się na wniosek Komendanta KSG. Z wnioskiem o awans na pierwszy stopień oficerski lub każdy generalski, może wystąpić do Króla Komendant Generalny.
 8. Ustępy 3-7 stosuje się odpowiednio do stopni nadawanych w Korpusie Marynarki.
 9. O awansie na dowolny wyższy stopień decyduje Komendant Generalny lub Król. Awans do wyższego korpusu osobowego wymaga odbycia odpowiedniego przeszkolenia określonego niniejszym Ordonansem, przy czym awans generalski wymaga posiadania stopnia pułkownika. Od odstąpienia od obowiązku szkolenia, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować Król.
 10. Stopnie wojskowe są dożywotnie, z zastrzeżeniem ustępu 11.
 11. Degradacja bądź obniżenie stopnia wojskowego odbywa się w przypadku poważnego naruszenia przez żołnierza przysięgi gwardyjskiej, prawa baridajskiego lub zwyczaju i splamienia honoru żołnierza. Degradacja wymaga zgody Króla.
 12. Komendant Generalny decyduje o weryfikacji posiadanych stopni wojskowych nadanych w Książęcych Sił Zbrojnych bądź wojskach państw obcych i nadaniu na tej podstawie równorzędnego bądź zbliżonego stopnia w KGB. Weryfikacja odbywa się na wniosek zainteresowanego.
 13. Weryfikacja stopni korpusu oficerskiego wymaga zatwierdzenia przez Króla.
 14. Komendant Generalny może w drodze rozporządzenia określić odrębne, równorzędne nazwy stopni wojskowych dla poszczególnych jednostek i formacji wojskowych.

Art. 5

ZGŁOSZENIE DO SŁUŻBY

 1. Ochotnicy do służby w KGB składają podania o powołanie do Gwardii na ręce Komendanta Generalnego. Od decyzji Komendanta przysługuje odwołanie do Króla.
 2. Po zatwierdzeniu wniosku o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przed powołaniem do służby, Komendant Generalny kieruje kandydata na określone szkolenie w Królewskiej Szkole Gwardyjskiej lub weryfikuje posiadany obcy stopień wojskowy, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 12.
 3. Po czynnościach z ustępu poprzedniego i nadaniu bądź zweryfikowaniu stopnia wojskowego, Komendant Generalny odbiera przysięgę od żołnierza i powołuje do służby w Królewskiej Gwardii Baridasu.

Art. 6

KRÓLEWSKA SZKOŁA GWARDYJSKA

 1. Królewska Szkoła Gwardyjska jest uczelnią kształcącą korpus szeregowych, podoficerów i oficerów KGB.
 2. Na czele Szkoły stoi jej Komendant, powoływany i odwoływany przez Komendanta Generalnego spośród oficerów Gwardii. W przypadku wakatu na stanowisku Komendanta Szkoły, jego obowiązki pełni Komendant Generalny.
 3. Komendant KSG kieruje szkolnictwem wojskowym oraz powołuje i odwołuje kadrę nauczycielską KSG.
 4. W skład kadry nauczycielskiej wchodzić mogą jedynie oficerowie i podoficerowie, w tym formacji wojskowych lub paramilitarnych innych niż KGB. Członek kadry nauczycielskiej nie musi być obywatelem baridajskim.
 5. Na określone kursy i szkolenia kieruje Komendant Generalny. Skierowanie może zostać wydane również na wniosek zainteresowanego.
 6. Kurs oficerski i podoficerski odbywa się wyłącznie po odbyciu wcześniejszego szkolenia podstawowego. Jeżeli do kursów tych przystępuje kandydat bez posiadanego stopnia wojskowego, najpierw przechodzi kurs podstawowy i bezpośrednio po nim odbywa kurs właściwy, po którym otrzymuje odpowiedni stopień wojskowy. Pośredniego stopnia szeregowego nie nadaje się, chyba że kurs właściwy nie został ukończony lub został ukończony z wynikiem negatywnym i kandydat posiada zaliczony jedynie kurs podstawowy.
 7. Program nauczania, jego czas, tryb i inne regulacje związane ze szkolnictwem wojskowym określa zarządzenie Komendanta KSG.
 8. KSG może realizować całość lub część szkolenia we współpracy z innymi uczelniami wojskowymi, a także kształcić wojskowych na rzecz innych formacji militarnych i paralimitarnych.

Art. 7

PRZYSIĘGA GWARDYJSKA

 1. Każdy żołnierz KGB składa publicznie przysięgę według następującej roty:
  Ja, (imię i nazwisko), gwardzista Królewskiej Gwardii Baridasu, przysięgam bronić Króla Baridasu oraz obywateli Królestwa i ich ziemi, nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić jego Honoru — ni słowem, ni czynem”. Gwardzista może złożyć przysięgę z dodaniem formuły religijnej lub dewizy „dla Króla, prawa i narodu”.
 2. Złożenie przysięgi stwierdza Komendant Generalny. Od stwierdzenia negatywnego przysługuje odwołanie do Króla.
 3. Odmowa złożenia przysięgi lub złożenie jej w sposób nieprawidłowy skutkuje odmową powołania do służby w KGB oraz, jeżeli nadano wcześniej stopień wojskowy, jego odebraniem przez Komendanta Generalnego.

Art. 8

POBÓR POWSZECHNY I MOBILIZACJA

 1. Król może zdecydować w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w wyniku agresji obcych państw, o powołaniu pod broń każdego obywatela Królestwa zdolnego do pełnienia służby wojskowej.
 2. Mobilizację powszechną lub częściową zarządza Król w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie te zawiera wytyczne, organizację i tryb przeprowadzania mobilizacji. W trakcie mobilizacji można powołać do czynnej służby żołnierzy rezerwy.
 3. Król może zdecydować w uzasadnionych przypadkach o zarządzeniu ćwiczeń żołnierzy rezerwy, również w ramach współuczestnictwa w ćwiczeniach czynnej Gwardii.

Art. 9

SŁUŻBA ZASADNICZA I REZERWA

 1. Do rezerwy przenosi żołnierzy Komendant Generalny, również na wniosek żołnierza. Odwołanie żołnierza od decyzji rozpatruje Król.
 2. Żołnierz rezerwy może złożyć do Komendanta Generalnego wniosek o przywrócenie do czynnej służby. Odwołanie żołnierza od decyzji rozpatruje Król.
 3. Każdy chętny obywatel baridajski może zgłosić się do Komendanta Generalnego w sprawie odbycia ochotniczej służby zasadniczej.
 4. W czasie służby zasadniczej obywatel odbywa szkolenie podstawowe lub kurs podoficerski. Po zakończeniu szkolenia żołnierz składa przysięgę gwardyjską i zostaje przeniesiony do rezerwy.
 5. Żołnierze rezerwy mogą być ochotniczo powoływani do ćwiczeń i manewrów wojskowych.
 6. Szczegółowe zasady pełnienia służby zasadniczej i rezerwy może określić Komendant Generalny w drodze zarządzenia.

Art. 10

FINANSOWANIE KGB

 1. Komendant Generalny oraz Komendant Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej pobierają miesięczną według przepisów określonych art. 4 Dekretu Królewskiego o Skarbie Królestwa.
 2. Komendant Generalny w drodze rozporządzenia określa zasady i tryb wynagrodzenia żołnierzy KGB w służbie czynnej, żołnierzy rezerwy w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych, osób odbywających kursy i ćwiczenia w KSG, kadrze naukowej KSG, osób powołanych do służby w ramach mobilizacji i poboru powszechnego oraz innym osób i pracowników podlegających pośrednio lub bezpośrednio KGB i Komendantowi Generalnemu.
 3. Wysokość wynagrodzenia i innych świadczeń o których mowa w ust. 2 ustala Komendant Generalny z Premierem i Podskarbim.

Art. 11

SYMBOLE KGB

 1. Symbole KGB i ich jednostek określa Król w rozporządzeniu, w porozumieniu z Komendantem Generalnym.
 2. Sztandary wojskowe nadaje Król.

Art. 12

DZIENNIK WOJSKOWY

 1. Wszystkie dokumenty, postanowienia, decyzje i rozkazy wydawane na podstawie niniejszego Ordonansu, za wyjątkiem rozporządzeń, postanowień w sprawie powołania i odwołania Komendanta Generalnego oraz nadania i odebrania tytułu Marszałka Polnego zwolnione są z publikacji w Dzienniku Praw.
 2. Dokumenty zwolnione z publikacji w Dzienniku Praw, o których mowa w ustępie 1, podlegają publikacji w Dzienniku Wojskowym (DW), prowadzonym w wyznaczonym przez Króla miejscu.
 3. Król lub Komendant Generalny mogą ustalić szczegółowe zasady publikacji, kategoryzacji i archiwizacji dokumentów Dziennika Urzędowego, a także jego systemu kancelaryjnego.

Art. 13

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 1. Traci moc Ordonans Króla Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 28 października 2016 roku (Dz. P. poz. 8981).
 2. Komendant KGB powołany na podstawie przepisów przywołanych w ust. 1 staje się Komendantem Generalnym KGB. Komendanta Generalnego powołanego na podstawie niniejszego ustępu uważa się za powołanego zgodnie z przepisami Ordonansu.
 3. Do czasu uzupełniania braku oficerów w rezerwie kadrowej Gwardii, przepisów dotyczących wymogu posiadania stopnia oficerskiego bądź wyższego dla wymaganych stanowisk nie stosuje się.
 4. Ordonans wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

(—) Cõrad Iácub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny