Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 10484 [X]

Almera, dnia 5 listopada 2018 r.

Edykt królewski

o zmianie Praw Kardynalnych

MY, KONRAD JAKUB

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

Na podstawie art. 1 ust. 8 Praw Kardynalnych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Królestwa

stanowimy, co następuje:

W Prawach Kardynalnych z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10328) wprowadza się poniższe zmiany.

Art. 1

1. Art. 1 ust. 4 w brzmieniu:

Króla wybierają obywatele

przyjmuje brzmienie:

"Króla wybierają wszyscy obywatele, w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, równym i tajnym. Szczegóły określi właściwy uniwersał".

2. Art. 1 ust. 5 w brzmieniu:

Rada odwołuje Króla, uchwałą podjętą większością 4/5 głosów, przy udziale przynajmniej połowy jej członków

przyjmuje brzmienie:

"Król traci urząd w wyniku złożenia abdykacji bądź detronizacji przez Radę, uchwałą podjętą większością 4/5 głosów, przy udziale przynajmniej połowy jej członków".

3. Art. 1 ust. 6 w brzmieniu:

Król sprawuje władzę publiczną osobiście albo poprzez właściwe organy

przyjmuje brzmienie:

"Król sprawuje władzę publiczną osobiście albo poprzez właściwe organy. Król może wykonywać kompetencje każdego urzędnika Królestwa".

4. Traci moc art. 1 ust. 9.

Art. 2

1. Art. 2 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu:

podpisuje i ratyfikuje umowy między Królestwem a podmiotami zewnętrznymi

przyjmuje brzmienie:

"zawiera i ratyfikuje umowy między Królestwem a podmiotami zewnętrznymi".

2. Art. 2 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu:

powołuje i odwołuje Premiera Rządu

przyjmuje brzmienie:

"desygnuje i odwołuje Premiera Rządu. Premier obejmuje urząd z chwilą zatwierdzenia go przez Radę".

3. Art. 2 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:

przyznaje ius publice respondendi. Prawo to nie daje uprawnień do udzielania responsów od prawa przez Króla wydanego

przyjmuje brzmienie:

"przyznaje ius publice respondendi. Prawo to nie daje uprawnień do udzielania responsów od prawa przez Króla wydanego tj. Praw Kardynalnych, ordonansów królewskich, dekretów Króla i jego rozporządzeń. Responsy od prawa wydanego przez Króla wydaje On sam".

4. Art. 2 ust. 1 pkt 10 w brzmieniu:

jest naczelnym wodzem wszystkich sił militarnych podporządkowanych Baridasowi

przyjmuje brzmienie:

"jest naczelnym wodzem Królewskiej Gwardii Baridasu — siły zbrojnej Królestwa".

5. Art. 2 ust. 1 pkt 13 w brzmieniu:

zarządza referenda

przyjmuje brzmienie:

"zarządza niewiążące i tajne referenda wśród wszystkich obywateli. Rozporządzenie Króla określi szczegóły i tryb przeprowadzania referendów".

6. Art. 2 ust. 4 w brzmieniu:

Na czas opróżnienia tronu, Interrexem z mocy prawa staje się Premier, a jeżeli nie jest on powołany — Przewodniczący Rady

przyjmuje brzmienie:

"Na czas opróżnienia tronu, Interrexem z mocy prawa jest urzędujący Premier, a w czasie wakatu na tym urzędzie, do chwili jego uzupełnienia — Przewodniczący Rady. Interrex przeprowadza wybory nowego Króla, a do chwili obsadzenia tronu, posiada jego prawa i obowiązki, z zastrzeżeniem ust. 5".

7. Art. 2 ust. 5 w brzmieniu:

Podczas bezkrólewia nie można wydać, zmienić ani uchylić Praw Kardynalnych

przyjmuje brzmienie:

"Podczas bezkrólewia nie można wydać, zmienić ani uchylić Praw Kardynalnych. Ordonanse i dekrety Interrexa wymagają dla swojej ważności uzyskania pozytywnej opinii Rady, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 i wchodzą w życie najwcześniej z chwilą jej udzielenia. W trakcie bezkrólewia, w przypadku wniosku Rady o odwołanie Premiera, Interrex obligatoryjnie się do niego przychyla, w całym jego zakresie. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi zawierać imienne wskazanie nowego kandydata na Premiera".

Art. 3

Art. 4 ust. 4 w brzmieniu:

Rada, na wniosek Króla bądź Premiera, opiniuje przedłożone projekty aktów prawnych oraz przedstawia stanowisko w sprawach dotyczących bieżących spraw Królestwa

przyjmuje brzmienie:

"Rada, na wniosek Króla bądź Premiera, opiniuje przedłożone projekty aktów prawnych oraz przedstawia stanowisko w sprawach dotyczących bieżących spraw Królestwa. Stanowisko można przedstawić również na wniosek 2 Członków Rady. Opinie i stanowiska nie są wiążące".

Art. 4

1. Art. 5 ust. 2 w brzmieniu:

Powołanie Premiera przez Króla zatwierdza Rada, bezwzględną większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy jej członków. Odwołanie Premiera nie wymaga zgody Rady

przyjmuje brzmienie:

"Powołanie Premiera przez Króla zatwierdza Rada. Odwołanie Premiera nie wymaga zgody Rady".

2. Art. 5 ust. 3 w brzmieniu:

Rada może sformułować na ręce Króla wniosek o odwołanie Premiera, bezwzględną większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy jej członków. Wniosek może zawierać imienne wskazanie nowego kandydata na Premiera. Decyzję o przychyleniu się do wniosku podejmuje Król

przyjmuje brzmienie:

"Rada może sformułować na ręce Króla wniosek o odwołanie Premiera, bezwzględną większością głosów. Wniosek może zawierać imienne wskazanie nowego kandydata na Premiera oraz opinię względem terminu zakończenia urzędowania Premiera, zgodnie z ust. 7. Decyzję o przychyleniu się do wniosku oraz zakresu jego realizacji podejmuje Król. Przychylenie się do wniosku Rady, nie powoduje braku wymogu zatwierdzenia przez nią nowego Premiera".

3. W art. 5 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

"Król odwołując Premiera, może powierzyć mu dalsze pełnienie obowiązków do czasu objęcia urzędu przez nowego Premiera".

Art. 5

W art. 3 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

"Akty prawne dodające, zmieniające lub uchylające Prawa Kardynalne oraz akty prawne równe Prawom Kardynalnym mogą nosić nazwę edyktów królewskich".

Art. 6

Niniejszy edykt ma moc równą prawom kardynalnym i jest nimi w rozumieniu właściwych przepisów Praw Kardynalnych z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10328).

Art. 7

Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  

(—) Cõrad Iácub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny