Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Bialeńska, poz. 10499 [X]

Wolnograd, dnia 14 listopada 2018 r.

Dekret Naczelnika Państwa

o władzy ustawodawczej (uchylony)

Celem najpełniejszej realizacji idei demokracji pośredniej, która leży u podstaw istnienia Republiki Bialeńskiej, umożliwiając obywatelom w pełni sprawiedliwy udział w sprawowaniu władzy i decydowaniu o losach ich Państwa, stanowimy niniejszy Dekret o władzy ustawodawczej, regulujący zasady i tryb funkcjonowania Parlamentu Republiki Bialeńskiej oraz przeprowadzania wyborów parlamentarnych.

Artykuł 1.

Władza ustawodawcza w Republice Bialeńskiej należy do Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Parlament ma prawo podejmować ustawy oraz uchwały.

Artykuł 2.

1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 8 tygodni.

2. Parlament Republiki Bialeńskiej składa się z 3 Posłów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i większościowych w głosowaniu tajnym.

3. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów lub przez Naczelnika Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

4. Poseł utracić może mandat wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę mandatu, nieuczestniczenia w debatach i głosowaniach parlamentarnych.

Artykuł 3.

1. Parlamentowi Republiki Bialeńskiej przewodniczy Naczelnik Republiki Bialeńskiej, który nie posiada prawa głosowania.

2. Prawo do inicjatywy prawodawczej przysługuje każdemu obywatelowi Republiki Bialeńskiej.

3. Ustawy oraz uchwały podjęte przez Parlament podpisywane są przez Naczelnika Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Kandydatem do sprawowania mandatu parlamentarnego w Parlamencie Republiki Bialeńskiej może zostać ten, kto:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej;
b) opublikował swój program wyborczy przed zakończeniem terminu zgłaszania kandydatur.

2. Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze postanowienia Naczelnik, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Parlamentu.

3. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Naczelnik.

4. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu wyborów do 24 godzin przez rozpoczęciem głosowania.

5. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 120 godzin.

6. Nie można zmieniać oddanego głosu.

7. Naczelnik ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia niezwłocznie po ich zakończeniu.

8. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 5.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na Posłów, oddając maksymalnie 3 głosy.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, Naczelnik Republiki Bialeńskiej w drodze postanowienia zarządza następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Parlamentu, wybory nie są przeprowadzane, a mandaty otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 6.

1. Zakończenie kadencji Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła parlamentu rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, jako poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie dwóch dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Artykuł 7.

1. Każdy projekt aktu prawnego zgodny z zasadami techniki prawodawczej oraz zawierający uzasadnienie projektodawcy uprawnionego do wnoszenia projektów składa się odpowiednio na ręce Naczelnika Republiki Bialeńskiej, który to rozstrzyga o spełnieniu określonych wymogów przez projekt.

2. Debata rozpoczyna się automatycznie w momencie złożenia projektu w Parlamencie. Debata trwa minimum jedną pełną dobę, jednak nie dłużej, niż 7 pełnych dób. O jej długości rozstrzyga Naczelnik.

3. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki. Autopoprawki wprowadzone przez projektodawcę mogą być naniesione od razu w projekcie właściwym.

4. Po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez Posłów i nad autopoprawkami zgłoszonymi przez projektodawcę, a następnie nad jednolitym tekstem projektu z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek i autopoprawek.

5. Głosowanie trwa do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 5 pełnych dób.

6. Projekty poprawek nie mogą być ze sobą sprzeczne, ani wprowadzać dwóch alternatywnych rozwiązań jednocześnie.

7. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ustawa zasadnicza przyjmowana jest większością kwalifikowaną, co oznacza poparcie większością 2/3 głosów.

8. Odrzucenie projektu właściwego oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.

9. Terminy o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 5 mogą zostać dowolnie wydłużone poza zakresami określonymi w owych ustępach, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, ale tylko w drodze uchwały Parlamentu.

10. W przypadku niezamknięcia procesu legislacyjnego projektu aktu prawnego w danej kadencji, przechodzi on do następnej, gdzie zostaje on kontynuowany.

Artykuł 8.

1. Niniejszy dekret wchodzi w życie w momencie opublikowania w Dzienniku Praw.

2. Pierwsze wolne wybory parlamentarne zarządza się na dzień 20 listopada 2018 r., szczegóły określa postanowienie Naczelnika.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny