Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 10502 [X]

Almera, dnia 14 listopada 2018 r.

Ordonans Króla

o Orderze Wielkiego Księcia Arped (uchylony)

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust. 7 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

Art. 1

ORDER WIELKIEGO KSIĘCIA ARPED

 1. Order Wielkiego Księcia Arped stanowi order domowy Króla Baridasu.
 2. Order jest najwyższym odznaczeniem nadawanym w Baridasie przez Króla.
 3. Król z urzędu jest Wielkim Mistrzem Orderu.

Art. 2

KLASY ORDEROWE

 1. Order dzieli się na trzy klasy, w kolejności malejącej: Krzyż Złoty, Krzyż Srebrny oraz Krzyż Brązowy.
 2. Krzyż Złoty Orderu nadawany jest wyłącznie członkom Rodziny Królewskiej bądź osobom należącym do królewskiego rodu Arpedów-Muzyków, a także Królom-Seniorom Baridasu.
 3. Krzyż Srebrny Orderu nadawany jest obywatelom Królestwa Baridasu.
 4. Krzyż Brązowy nadawany jest pozostałym osobom.
 5. Komu został nadany Order, nie może zostać nim uhonorowany raz jeszcze, niezależnie od tego jakiej klasy posiada już Order, z zastrzeżeniem ustępu 6.
 6. Król może zdecydować o zastąpieniu dotychczasowego Orderu Krzyżem Złotym osobie, która spełnia wymagania ustępu 2.

Art. 3

KAPITUŁA

 1. Kapitułę Orderu stanowią osoby uhonorowane Krzyżem Złotym Orderu oraz inne osoby, wskazane imiennie przez Króla, przy czym do kapituły nie należą osoby niebędące obywatelami Baridasu.
 2. Kapituła opiniuje wnioski o przyznanie bądź odebranie Orderu oraz występuje z inicjatywą ich nadania bądź odebrania.
 3. Obrady Kapituły są niejawne.
 4. Opinie i wnioski Kapituły nie są dla Króla wiążące. Król może ponadto nadać bądź odebrać Order z pominięciem konsultacji z Kapitułą.

Art. 4

GODŁO ORDERU

Godłem Orderu jest wieża koloru czerwonego. Stanowi ona symbol Zamku z czerwonej cegły, jaki Książę Arped zbudował na wyspie swojego imienia. Kiedy rozdrobnione na drobne części samodzielne księstwa i hrabstwa Baridasu Kontynentalnego, przeżywały kryzysy i pogrążały się w wojnie domowej, wyspa Arped stanowiła oazę spokoju, rozwoju i dobrobytu. Zamek, wraz z wielkimi fortyfikacjami, był natomiast miejscem w którym bezpieczeństwa szukali mieszkańcy wyspy. Stamtąd też Książę Arped kierował dalekie wyprawy zamorskie, które w późniejszych czasach przyczyniły się do powstania kolonii baridajskich, w tym Natanii i Awary. Godło Orderu stanowi symbol jedności, rozwoju, stabilności i potęgi Królestwa.

Art. 5

INSYGNIA

Do insygniów Orderu należą, oprócz godła:

 1. Łańcuch, który przysługuje jedynie Wielkiemu Mistrzowi Orderu,
 2. Baretka.

Art. 6

WZORY

Wzory krzyży orderowych, łańcucha i baretek zawiera załącznik do ordonansu.

Art. 7

PRZEPIS KOŃCOWY

Ordonans wchodzi w życie z dniem publikacji.

***

Załącznik

Wzory krzyży orderowych, łańcucha i baretek

 

KRZYŻ ZŁOTY Z ŁAŃCUCHEM

 

KRZYŻ ZŁOTY WRAZ Z BARETKĄ

 

 

KRZYŻ SREBRNY WRAZ Z BARETKĄ

 

 

KRZYŻ BRĄZOWY WRAZ Z BARETKĄ

 

 

(—) Cõrad Iácub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny