Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 10526 [X]

Grodzisk, dnia 26 listopada 2018 r.

Akt ratyfikacji

umowy o otoczeniu opieką Federacji Slawonii

W imieniu Księstwa Sarmacji i Konsulatu Sclavinii

KSIĄŻĘ KSIĘSTWA SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

16 listopada 2018r. w Książęcym Mieście Grodzisku została podpisana Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii o otoczeniu opieką Federacji Slawonii. Na podpisanie umowy wyraził zgodę Konsulat Sclavinii a na ratyfikację Sejm Księstwa Sarmacji. Umowa została podpisana w następującym brzmieniu:

***

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii
o otoczeniu opieką Federacji Slawonii

sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku 16 listopada 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ PIOTR III ŁUKASZ,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

JEGO EKSCELENCJA LUDWIK TOMOVIĆ,
Prezydent Federacji Slawonii,
w imieniu Federacji Slawonii,

BIORĄC POD UWAGĘ,
że Federacja Slawonii chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji, z uwagi na przyjazne relacje łączące je z Federacją Slawonii,
jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

ZA ZGODĄ KONSULATU SCLAVINII
wyrażoną w ustawie z dnia 4 października 2018 roku


zawierają umowę następującej treści:
 
§ 1.
 1. Federacja Slawonii oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako region Konsulatu Sclavinii.
 2. Księstwo Sarmacji udostępni Federacji Slawonii swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Federacji Slawonii.
 3. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Federacji Slawonii jako regionu Konsulatu Sclavinii.
§ 2.
 1. Władzę nad terytorium Federacji Slawonii sprawują władze Konsulatu Sclavinii zgodnie z porządkiem konstytucyjnym prowincji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych na mocy niniejszej umowy do właściwości Prezydenta Federacji Slawonii.
 2. Przepis ustępu poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez władze Konsulatu Sclavinii Prezydentowi Federacji Slawonii kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Federacji Slawonii.
 3. Moc obowiązująca przepisów prawa Federacji Slawonii ulega zawieszeniu.
 4. Ewentualne kwestie sporne lub niejasności normowane są na podstawie konsensu zawartego przez: Księcia Sarmacji, Prezydenta Slawonii, Konsula Sclavinii oraz Marszałka Senatu Konsulatu Sclavinii.
§ 3.
 1. Prezydent Federacji Slawonii jest obowiązany do posiadania obywatelstwa sarmackiego oraz obywatelstwa sclavińskiego.
 2. Prezydent Federacji Slawonii określa, w drodze dekretu podlegającego obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym Księstwa Sarmacji, zasady sukcesji oraz warunki sprawowania urzędu.
 3. Dekret, o którym mówi ustęp poprzedzający, Prezydent Federacji Slawonii zobowiązany jest wydać w terminie do 14 dni od wejścia niniejszej Umowy w życie.
 4. Wyłącznie dekret, o którym mowa w ust. 2, może określać inne niż określone w ust. 1 warunki sprawowania urzędu Prezydenta Federacji Slawonii.
 5. W przypadku utraty przez urzędującego Prezydenta Federacji Slawonii obywatelstwa sarmackiego lub obywatelstwa sclavińskiego, do czasu wyłonienia jego następcy, władzę prezydencką w Federacji Slawonii sprawuje Konsul Sclavinii.
§ 4.
 1. Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Federacji Slawonii do dnia wejścia w życie niniejszej umowy. Posiadacze tytułów arystokratycznych i szlacheckich Federacji Slawonii, po nabyciu obywatelstwa sarmackiego, otrzymują odpowiadające im tytuły arystokratyczne i szlacheckie Księstwa Sarmacji:
  1. Ludwik Tomović — tytuł markiza i 45 wsi lennych,
  2. Mateusz Smiff — tytuł barona i 12 wsi lennych.
 2. Przepisy ustępu poprzedzającego nie stanowią otrzymania wsi lennych, o którym mowa w przepisach prawa wyborczego Księstwa Sarmacji.
§ 5.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Federacji Slawonii.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny