Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10533 [X]

Grodzisk, dnia 29 listopada 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o Polityce Zagranicznej Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

  1. art. 9 ust. 8 ["Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1. zawiera umowy międzynarodowe i upoważnia inne organy państwowe do zawierania tychże umów; 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji; 3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe."] otrzymuje brzmienie: Książę wspiera Radę Ministrów w zakresie polityki zewnętrznej Księstwa Sarmacji, a w szczególności: 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych może powołać i odwołać przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą podlegającą Księciu Służbę Dyplomatyczną Jego Książęcej Mości,
    2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji,
    3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
  2. art. 24 ust. 1 ["Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej."] otrzymuje brzmienie: Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
  2. W terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie minister właściwy do spraw polityki zagranicznej, a w przypadku jego braku Kanclerz, wydaje zaktualizowane rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji i na jego podstawie urządza, w ogólnodostępnym dziale Forum Centralnego dedykowanym Radzie Ministrów, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny