Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 10538 [X]

Grodzisk, dnia 3 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego (uchylony)

MY, PIOTR III ŁUKASZ,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc.,

stanowimy co następuje:

§ 1.

 1. Tworzy się Dwór Książęcy jako organ zapewniający obsługę organizacyjną, prawną i techniczną Księcia Sarmacji.
 2. W skład Dworu wchodzą - Marszałek Koronny i Radcowie, którzy są powoływani i odwoływani przez Księcia.
 3. Marszałek Koronny jest odpowiedzialny za organizację prac Dworu Książęcego, zastępuje Księcia w przypadku nieobecności nieuzasadniającej regencji oraz wykonuje zadania powierzone przez Księcia i prowadzi sprawy w jego imieniu w ustalonym zakresie, w tym może podejmować decyzje i wydawać postanowienia.

§ 2.

Tworzy się następujące Rady:

 1. Radę Tytularną,
 2. Radę Stanu,
 3. Radę Dworu,
 4. Tajną Radę.

§ 3.

Książę powołuje:

 1. W skład Rady Tytularnej - Radców Tytularnych, w celu doradzania w zakresie spraw społecznych i obywatelskich,
 2. W skład Rady Stanu - Radców Stanu w celu doradzania w zakresie spraw i kontaktów międzynarodowych, powołań ambasadorów, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych,
 3. W skład Rady Dworu - Radców Dworu w celu doradzania w zakresie spraw i kontaktów wewnętrznych oraz w obszarze polityki samorządowej,
 4. W skład Tajnej Rady - Tajnych Radców w celu doradzania w zakresie organizacji Dworu Książęcego.

§ 4.

 1. W skład Tajnej Rady z urzędu wchodzą Marszałek Koronny, Kanclerz, Marszałek Sejmu, Marszałek Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny.
 2. W skład Rady Dworu z urzędu wchodzą Kanclerz, Namiestnik Starosarmacji, Królowie Teutonii i Baridasu, Konsul Sclavinii, Lord Szambelan Hasselandu, Prezydent Republiki Bialeńskiej.
 3. W skład Rady Stanu z urzędu wchodzą Kanclerz, minister odpowiedzialny za sprawy zagraniczne oraz członkowie Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości - ambasadorzy i konsulowie honorowi.

§ 5.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc zarządzenie Księcia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Korpusu Dyplomatycznego.
 3. Traci moc zarządzenie Księcia z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny