Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 10550 [X]

Grodzisk, dnia 7 grudnia 2018 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu w sprawie dotacji i nagród

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]

W Dekrecie Namiestnika Starosarmacji w sprawie dotacji i nagród, danym w Grodzisku w dniu 19 kwietnia 2018 r. (Dz.P. poz. 10027) dokonuje się następujących zmian:

1. Art. 2 ust. 1 ["Każdemu przodownikowi aktywności z danego miesiąca, według strony staro.sarmacja.org, przysługuje nagroda w wysokości 10 000 libertów."] otrzymuje brzmienie "Każdemu przodownikowi aktywności z danego miesiąca, według strony staro.sarmacja.org lecz z pominięciem Namiestnika Starosarmacji, przysługuje nagroda w wysokości 10 000 libertów."

2. Dodaje się Art. 3 "Aleja Chwały im. hrabiego Avistacka" o następującej treści:

  1. Bohaterom codziennej walki z realiozą należą się nie tylko nagrody ale przede wszystkim uznanie i pamięć. Przeto tworzy się Aleję Chwały im. hrabiego Avistacka jako miejsce w którym gromadzone będą świadectwa poświęcenia oraz trudu mieszkańców Starosarmacji. Równocześnie oddajemy hołd niezrównanemu hrabiemu Avistackowi - animatorowi kultury i społecznikowi.
  2. Prawo do dokonania wpisu w Alei przysługuje każdemu mieszkańcowi Księstwa Sarmacji.
  3. Namiestnik Starosarmacji może zdecydować o usunięciu wpisów niezgodnych z duchem i przeznaczeniem tego miejsca.


3. Dodaje się Art. 4 "Nagroda Uznaniowa" o następującej treści:

  1. Nagroda Uznaniowa, biorąca swą nazwę od wagaryjskiego subiektywisty Marcelego Uznaniowa, przyznawana jest przez Namiestnika wybranemu obywatelowi Starosarmacji z dowolnego powodu.
  2. Nagroda przyznawana jest w poniedziałek jednak nie częściej niż co dwa tygodnie oraz nie więcej niż jednemu obywatelowi jednocześnie.
  3. Postanowienie o nadaniu nagrody publikowane jest w Alei Chwały, zawiera uzasadnienie oraz może zawierać oznaczenie nagrody rzeczowej lub finansowej.

Art. 2. [Przepisy wprowadzające]


1. Zmiana wchodzi w życie w dniu ogłoszenia niniejszego dekretu w Dzienniku Praw.

(—) diuk Prokrust Zombiakov
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny