Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Hasselandu, poz. 10553 [X]

Angemont, dnia 0 0000 r.

Ustawa

w sprawie budżetu Królestwa Hasselandu na II półrocze 2018 r. (uchylony)

art. 1. [budżet Królestwa Hasselandu]


Budżet Królestwa Hasselandu, zwany dalej budżetem, jest zestawieniem wpływów i wydatków Królestwa na okres 6 miesięcy. Półrocze budżetowe, określone w niniejszej ustawie, trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.


art. 2. [Ustalanie budżetu]


1. Budżet określony zostanie przez Lorda Szambelana niezwłocznie po wejściu niniejszej ustawy w życie.
2. Senat akceptuje budżet i może wprowadzać do niego poprawki, nie zwiększające deficytu budżetowego.
4. Poprawki muszą być zatwierdzone przez Lorda Szambelana. W razie zatwierdzenia poprawek lub ich braku, budżet zostaje przyjęty w drodze postanowienia Lorda Szambelana. W razie ich niezatwierdzenia, procedura, która nie może trwać dłużej niż 10 dni, zostaje powtórzona.


art. 3. [Nieprzyjęcie budżetu]


W razie, gdy budżet nie zostanie przyjęty, obowiązuje projekt budżetu jako prowizorium budżetowe.


art. 4. [deficyt budżetowy]


Wydatki budżetu nie mogą być wyższe o 50% od wpływów. Przepisu tego nie stosuje się, jeśli środki posiadane przez Królestwo przewyższają całość wydatków.art. 5. [określenie wynagrodzeń urzędników]


1. Lord Szambelan przedstawia Senatowi do zatwierdzenia zasady określania wysokości wynagrodzeń urzędników.
1. Działając w oparciu o zasady określone w pkt. 1., Lord Szambelan określa postanowieniem wysokość wynagrodzeń lordów, w tym również Lorda Protektora na zasadzie porozumienia z nim, a także innych urzędników dworskich oraz wicekrólów, merów i menedżerów miast.


art. 6. [dotacje dla samorządów]


Budżet może zawierać dotacje dla wicekrólestw i miast.


art. 7. [wykonanie budżetu]


Lord Szambelan przedłoży Senatowi informację o wykonaniu budżetu do 1 lutego 2019 r. Senat w drodze uchwały ocenia tę informację; treść uchwały nie pociąga za sobą skutków prawnych.


art. 8. [wejście ustawy w życie]


1. Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
2. Pierwszy budżet musi zostać ustalony w ciągu 30 dni po wejściu ustawy w życie.
3. W terminie 2 miesięcy przyjęta zostanie ustawa o finansach publicznych. W razie jej nieprzyjęcia, zasady określania budżetu na I półrocze 2019 r. pozostają analogiczne jak w niniejszej ustawie.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny