Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 10554 [X]

Angemont, dnia 17 września 2018 r.

Ustawa

o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny

art. 1. [Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny]


1. Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją naukową i szkołą wyższą.
2. Akademia jest prawnym następcą Królewskiej Akademii Nauk w Królestwie Hasselandu, Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Hasselandzkiego, Wirtualnego Instytutu Dziennikarstwa oraz Hasselandzkiej Królewskiej Akademii Dyplomatycznej.
3. Akademia nadaje stopnie i tytuły naukowe zgodnie ze stosownymi przepisami Księstwa Sarmacji.


art. 2. [władze Akademii]


Władzami Akademii są:
a) Patron Akademii, którym jest Lord Szambelan,
b) Rektor Akademii, zwany dalej Rektorem, powoływany przez Patrona na wniosek Senatu. Kadencja Rektora trwa 4 miesiące. Rektor ma prawo powołać Prorektora, któremu może powierzyć część swoich obowiązków.
d) Senat Akademii złożony z wykładowców Akademii, będący ciałem doradczym.


art. 3. [struktura Akademii]


1. Akademia składa się z wydziałów, instytutów i katedr powołanych przez Rektora za zgodą Senatu.
2. Dziekanów wydziałów powołuje Rektor za zgodą Senatu; dyrektorów Instytutów powołuje Rektor na wniosek dziekana, a kierowników katedr - Rektor na wniosek dziekana lub dyrektora instytutu, któremu podlega katedra.
3. Przy braku kierownika jednostki organizacyjnej Akademii, jego funkcje przejmuje jego przełożony.


art. 4. [wykładowcy]


1. Pracowników naukowych zatrudnia Rektor, po uzyskaniu opinii Senatu.
2. Pracownik naukowy może objąć stanowisko wykładowcy, adiunkta, docenta i profesora.


art. 5. [studia]


1. Studentów przyjmuje Rektor, chyba, że przekaże to uprawnienie dziekanowi wydziału lub dyrektorowi instytutu.
2. Rektor określa zarządzeniem Regulamin Studiów.
3. Absolwenci studiów magisterskich mogą uzyskać tytuł magistra net. Tytuł nadaje Rektor.
4. Absolwenci pozostałych studiów mogą uzyskać tytuł bakałarza, obowiązujący wyłącznie na terytorium Królestwa Hasselandu. Tytuł nadaje Rektor, dziekan wydziału lub dyrektor instytutu.


art. 6. [Budżet Akademii]


1. Budżet Akademii określają władze państwowe Królestwa Hasselandu na wniosek Rektora.
2. Wynagrodzenie Rektora i Prorektora określa Patron Akademii, a pracowników naukowych - Rektor, po konsultacji z Senatem.art. 6. [Statut Akademii]


Patron Akademii nadaje na wniosek Rektora Statut Akademii, który reguluje sprawy nieuregulowane niniejszą Ustawą.


art. 7. [wejście Ustawy w życie]


1. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.
2. Traci moc ustawa o Królewskiej Akademii Nauk w Królestwie Hasselandu z 18 października 2016 r.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny