Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaRozporządzenia, poz. 10571 [X]

Wolnograd, dnia 14 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. organizacji i kompetencji Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Na podstawie art. 13 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.

W skład Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej wchodzą:

 1. Prezydent Republiki Bialeńskiej;
 2. Minister Sprawiedliwości;
 3. Minister Fabularyzacji.

Artykuł 2.

1. Tworzy się:

 1. Kancelarię Prezydenta Republiki Bialeńskiej;
 2. Kancelarię Ministra Sprawiedliwości;
 3. Kancelarię Ministra Fabularyzacji.

2. Ministrowie odpowiadają za prowadzenie kancelarii przypisanych do ich ministerstwa.

Artykuł 4.

1. Do kompetencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem prerogatyw i uprawnień wynikających z przepisów prawa, należy:

 1. reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju;
 2. utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami;
 3. prowadzenie korespondencji dyplomatycznej;
 4. szeroko pojęte realizowanie polityki zagranicznej;
 5. prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń.

2. W sprawowaniu obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej  na drodze postanowienia i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-e w ust. 1 niniejszego artykułu.

4. Do kompetencji Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej, jeżeli zostanie on powołany, należą:

 1. pomoc i doradztwo Prezydentowi w sprawowaniu władzy wykonawczej i pozostałych obowiązków;
 2. informowanie Obywateli o działaniach prowadzonych przez Gabinet i Prezydenta;
 3. doradztwo w zakresie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej;
 4. tworzenie aktów prawnych na zlecenie Prezydenta;
 5. wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta;
 6. prowadzenie ewidencji urzędników państwowych;
 7. współpraca z pozostałymi członkami Gabinetu w sprawie realizacji wspólnych inicjatyw.

 Artykuł 5.

1. Do kompetencji Ministra Sprawiedliwości należą:

 1. tworzenie aktów prawnych na zlecenie Prezydenta;
 2. doradztwo prawne;
 3. wsparcie techniczno-informatyczne;
 4. utrzymywanie porządku prawnego i przestrzeganie prawa;
 5. wsparcie przy budowaniu systemu prawa bialeńsko-sarmackiego;
 6. doradztwo w zakresie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej;
 7. prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków;
 8. wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Sprawiedliwości wspiera Kancelaria Ministra Sprawiedliwości.

Artykuł 6.

1. Do kompetencji Ministra Fabularyzacji należą:

 1. doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych;
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej;
 3. organizacja wydarzeń i konkursów dla społeczeństwa bialeńskiego;
 4. organizacja uroczystości państwowych;
 5. fabularyzacja życia społecznego w Republice Bialeńskiej;
 6. działalność na rzecz sfery kulturowej;
 7. stworzenie Instytutu Pamięci Narodowej oraz systematyczne rozwijanie go;
 8. aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów;
 9. sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi;
 10. patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej;
 11. kontakt z organizacjami pozarządowymi;
 12. wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej;
 13. wsparcie działań Uniwersytetu Bialeńskiego oraz jego kadry;
 14. sprawowanie opieki nad sportem;
 15. prowadzenie polityki aktywności i promocji, sporządzania ewidencji, rejestrów, statystyk dotyczących aktywności oraz tworzenia strategii w tym zakresie;
 16. fabularyzacja armii;
 17. prowadzenie konsultacji społecznych;
 18. sprawowanie funkcji Lwa Wolnogrady, tj. włodarza Wolnogradu;
 19. wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Fabularyzacji wspiera Kancelaria Ministra Fabularyzacji.

Artykuł 7.

1. Za organizację wewnętrzną Kancelarii i Ministerstw odpowiada osoba im przewodnicząca.

2. Członkiem Kancelarii może zostać każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej wyrażający taką chęć.

3. Dany obywatel może działać w nieograniczonej ilości Kancelarii jednocześnie.

4. Członkostwo w Kancelarii i Ministerstwie jest formą fakultatywnej pracy prospołecznej.

5. Kancelarie i Ministerstwa współpracują z osobą im przewodniczącą oraz służą jej wsparciem i doradztwem w sprawowaniu obowiązków.

Artykuł 8.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w chwili opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny