Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 10575 [X]

Srebrny Róg, dnia 15 grudnia 2018 r.

Dekret Królowej Teutonii nr 3/2018

o finansach publicznych Królestwa Teutonii

My, Joanna Izabela, z woli elektorów królowa Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielka księżna Awii, księżna Slavii i Enderasji, księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc.zdecydowaliśmy się zmienić przepisy o finansach publicznych Królestwa Teutonii

Art. 1. [Dochody Królestwa]

Dochody Królestwa Teutonii stanowią:

Podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości leżącej na terenie Królestwa Teutonii,

 1. Podatek od tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji ulokowanej na terenie Królestwa Teutonii,
 2. Podatki i opłaty ustalone odrębnymi przepisami prawa,
 3. Środki z industrializacji miejscowości,
 4. Subwencje państwowe oraz darowizny prywatne,
 5. Inne środki nieuregulowane ustawą.

Art. 2. [Podatki i opłaty systemowe]

Ustala się następujące podatki:

 1. Podatek z art. 1. pkt 1. w wysokości 10% ceny zakupu posiłku.
 2. Podatek z art. 1. pkt 2. w wysokości 10% kwoty tantiemy.

Art. 3. [Wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych]

 1. Z budżetu Królestwa Teutonii wypłaca się:
  1. wynagrodzenia za pełnienie funkcji - funkcjonariuszom powołanym przez Króla,
  2. wynagrodzenia za wykonywanie zleceń - wykonawcom zleceń.
 2. Tryb i zasady ustalania wysokości wynagrodzeń określa edykt królewski.

Art. 4. [Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń]

 1. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie edyktu królewskiego nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu stanowiącym okres wyliczenia wynagrodzenia.
 2. Okresem wyliczenia wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy.
 3. W przypadku przekroczenia terminu wypłaty wynagrodzenia do naliczonego wynagrodzenia dodaje się rekompensatę za zwłokę w wysokości dziesiątej części naliczonego wynagrodzenia.

Art. 5. [Dotacje inicjatyw]

 1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii może ubiegać się o dotację na prowadzoną przez siebie inicjatywę.
 2. Kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 lt.

Art. 6. [Tryb i zasady wypłaty dotacji inicjatyw]

 1. Dotacje wypłacane są przez funkcjonariusza właściwego ds. dotacji, na podstawie opublikowanej decyzji o przyznaniu dotacji.
 2. O przyznaniu dotacji decyduje Król lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej
 3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać w szczególności: dane wnioskodawcy, przedmiot dotacji, wysokość dotacji, sposób wydatkowania pozyskanych środków, oraz uzasadnienie.
 4. Wniosek o przyznanie dotacji musi zostać rozpatrzony nie później niż na dziesiąty dzień od dnia jego złożenia.
 5. Król lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej ma obowiązek kontroli wykonania dotacji, a w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę przesłanek stanowiących o przyznaniu dotacji, ma również obowiązek windykacji całej kwoty przyznanej dotacji.

Art. 7. [Pomoc socjalna dla nowych mieszkańców]

 1. Każdy nowy obywatel Królestwa Teutonii może ubiegać się o pomoc socjalną dla mieszkańców.
 2. Zasady pomocy regulują przepisy odrębne.

Art. 8. [Pobór podatków]

 1. Do poboru podatków określonych w art. 1 uprawniony jest Król lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej, których właściwość określają przepisy odrębne

                                   

Art. 9. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 30 lipca 2015 r.
 2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Joanna Izabela Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny