Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaRozporządzenia, poz. 10596 [X]

Wolnograd, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. utworzenia Bialeńskiego Związku Sportowego

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o instytucjach publicznych.

Artykuł 1

1. Tworzy się Bialeński Związek Sportowy.
2. Bialeński Związek Sportowy odpowiada za:
a) propagowanie idei sportu w Republice Bialeńskiej,
b) rozwój różnych dyscyplin sportowych,
c) organizację rozgrywek sportowych oraz prowadzenie statysty z nimi związanych,
d) kontrolę nad klubami sportowymi na obszarze Republiki Bialeńskiej,
e) wybór bialeńskiego delegata przy Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz selekcjonera reprezentacji narodowej Bialenii,
f) współpracę ze zagranicznymi instytucjami sportowymi.

Artykuł 2

1. Funkcjonowanie Bialeńskiego Związku Sportowego określa statut.
2. W skład Bialeńskiego Związku Sportowego z urzędu wchodzą menedżerowie drużyn, grających w Lidze Bialeńskiej.
2. Do czasu uchwalenia statutu, na czele Bialeńskiego Związku Sportowego stoi p.o. Prezesa Bialeńskiego Związku Sportowego - Mikołaj Patryk Dostojewski.
3. Uchwalenie statutu, o którym mowa w ust.1, nie może nastąpić później niż tydzień po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu ws. utworzenia Bialeńskiego Związku Sportowego z dnia 02 kwietnia 2015 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny