Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUstawy, poz. 10601 [X]

Wolnograd, dnia 27 grudnia 2018 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Obywatelstwo jest więzią prawną między osobą fizyczną a Republiką Bialeńską.

Artykuł 2.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.
2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 3.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się poprzez:
1) nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w niniejszej ustawie;
2) przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Artykuł 4.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Rozdział 2
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Artykuł 5.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych.

Artykuł 6.

1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko na skutek prawomocnego wyroku sądu bądź w czasie trwania stanów nadzwyczajnych na zasadach określonych w przepisach odrębnej ustawy.

Artykuł 7.

Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) wolność słowa i wyrażania swoich poglądów;
b) wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych;
c) wolność prasy;
d) wolność wyznania;
e) wolność osobistą;
f) równość wszystkich wobec prawa;
g) prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji;
h) prawo tajemnicy korespondencji;
i) prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej;
j) prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem;
k) prawo nietykalności i nienaruszalności mienia;
l) prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa;
m) prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Artykuł 8.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.

Rozdział 3
NADANIE OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ


Artykuł 9.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer paszportu;
3) przysięgę o treści: "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

Artykuł 10.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany niezwłocznie.
2. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nadanie obywatelstwa zagrażałoby bezpieczeństwu państwa.
3. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa ze względu na niekompletność, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie.
4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa ze względu na interes państwa, osoba zainteresowana ma prawo złożyć odwołanie do Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Parlament może zobowiązać Prezydenta do ponownego, pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Decyzja Parlamentu jest ostateczna. Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o obywatelstwo ponownie po miesiącu od odrzucenia odwołania.

Rozdział 4
UTRATA OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ


Artykuł 11.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić wskutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum;
2) długotrwałej nieobecności;
3) orzeczenia odpowiedniego organu władzy sądowniczej;
4) śmierci.

Artykuł 12.

1. Jako długotrwałą nieobecność rozumie się 30-dniowe nielogowania na forum, ani w systemie informatycznym Republiki Bialeńskiej lub nienapisanie posta na forum przez co najmniej 60 dni.
2. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności może wynieść dodatkowo 30 dni od przewidzianego momentu odebrania obywatelstwa.

Artykuł 13.

1. W przypadku naruszenia przez obywatela normy artykułu 8 niniejszej ustawy, Prezydenta Republiki Bialeńskiej może pozbawić go obywatelstwa.
2. Obywatel ma prawo ma prawo do złożenia odwołania do Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Decyzja Parlamentu jest ostateczna.

Rozdział 5
PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 14.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.
2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 11, z wyjątkiem ust. 3. i 4. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.
3. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany niezwłocznie.

Rozdział 6
EWIDENCJA OBYWATELI REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 15.

Ewidencję obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 16.

1. Ustawa wchodzi w życie od chwili jej ogłoszenia.
2. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązuje się ministra właściwego ds. wewnętrznych do sporządzenia aktualnej listy obywateli.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny