Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUstawy, poz. 10604 [X]

Wolnograd, dnia 27 grudnia 2018 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Artykuł 1.
[Referendum]

1. Referendum jest formą głosowania, podczas której obywatele Republiki Bialeńskiej posiadający czynne prawo wyborcze wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.
2. Głosowanie referendalne jest tajne, powszechne, równe i bezpośrednie.
3. Referendum zarządza Prezydent Republiki Bialeńskiej z własnej inicjatywy bądź na wniosek podmiotów posiadających prawo do złożenia wniosku o rozpisanie referendum w rozumieniu odrębnych przepisów.
4. Prezydent ma prawo odmówienia przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że przeprowadzenie referendum naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli lub byłoby niezgodne z przepisami Republiki Bialeńskiej.
5. W przypadku odmówienia przeprowadzenia referendum, osobie składającej wniosek o rozpisanie referendum przysługuje prawo do zażalenia decyzji o odmówieniu przeprowadzenia referendum do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, który podejmuje na drodze uchwały ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia referendum.

Artykuł 2.
[Zarządzanie referendów]

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia ws. zarządzenia referendum określa:
a) termin głosowania;
b) postawione pytanie lub pytania oraz warianty odpowiedzi;
c) wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Postanowienie powinno zostać opublikowane nie później niż 7 dni od momentu złożenia wniosku o rozpisanie referendum.
3. Termin głosowania rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 dni od zarządzenia referendum i nie później niż 14 dni od zarządzenia referendum.
4. Głosowanie trwa nie krócej niż 48 godzin i nie dłużej niż 72 godziny.
5. Pytanie referendalne powinno rozpoczynać się od wyrazu "czy", a jedynymi możliwymi odpowiedziami są odpowiedzi "tak" lub "nie, gdzie "tak" oznacza poparcie przedmiotu referendum, a "nie" oznacza brak poparcia dla przedmiotu referendum.
6. Za przebieg referendum odpowiedzialny jest Prezydent, który może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu: ogłoszenie terminu wyborów, wykonanie wszystkich czynności referendalnych oraz ogłoszenie wyników wyborów.

Artykuł 3.
[Głosowanie i ustalenie wyników referendum]

1. W referendum obywatel oddaje głos na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi.
2. Decyzje podejmowane są w referendum zwykłą większością głosów.
3. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania Prezydent Republiki Bialeńskiej lub Państwowy Komisarz Wyborczy podają do publicznej wiadomości:
a) liczbę osób uprawnionych do głosowania;
b) liczbę głosów oddanych na poszczególne warianty;
c) wynik referendum.
4. Obwieszczenie z wynikami referendum jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
5. Przeciwko ważności referendum może być wniesiony do Parlamentu protest referendalny z powodu naruszenia przepisów prawa — nie później jednak, niż do trzeciego dnia po dniu ogłoszenia wyników. Protest referendalny może być wniesiony przez posła lub grupę co najmniej 3 obywateli. Decyzję w sprawie stwierdzenia ważności wyborów podejmują Posłowie w przeciągu 48 godzin od złożenia protestu referendalnego. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości podczas wyborów, Parlament może unieważnić wynik referendum oraz zarządzić ponowne referendum, podejmując uchwałę.

Artykuł 4.
[Referendum w sprawie odebrania mandatu poselskiego]

1. W referendum w sprawie odebrania mandatu poselskiego obywatel oddaje głos „za odebraniem mandatu poselskiego” lub „przeciw odebraniu mandatu poselskiego”.
2. Przepisy art. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 5.
[Referendum przełamujące weto ustawodawcze]

1. W referendum w sprawie przełamania weta ustawodawczego obywatel oddaje głos „za przyjęciem ustawy” lub „przeciw przyjęciu ustawy”.
2. Przepisy art. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 6.
[Referendum konstytucyjne]

1. W referendum konstytucyjnym obywatel oddaje głos „za przyjęciem konstytucji” lub „przeciw przyjęciu konstytucji”.
2. Przepisy art. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 7.
[Przepis końcowy]

Niniejsza ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny