Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1061 [X]

Grodzisk, dnia 23 lutego 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 58

w sprawie powołania Centrum Promocji i Informacji (uchylony)

Na podstawie art. 8 pkt. 2 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala,jak następuje:

§ 1.[Postanowienia ogólne]

 1. Centrum Promocji i Informacji w Grodzisku zwanym dalej "Centrum" jest jednostką organizacyjną Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Siedzibą Centrum i terenem jego działania jest Książęce Miasto Grodzisk oraz inne miasta Księstwa Sarmacji.
 3. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje Burmistrz i Rada Książęcego Miasta Grodzisk.

§ 2.[Przedmiot działania]

  Centrum realizuje zadania własne i miasta w zakresie informacji i promocji miasta, a w szczególności:

 1. Prowadzenie ośrodka informacji oraz informacji gospodarczej dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, w tym o zamierzeniach inwestycyjnych miasta, z wykorzystaniem najnowocześniejszych nośników informacji;
 2. Prowadzenie Informacji dla mieszkańców miasta, a w szczególności pełnienie przewodnika dla nowych mieszkańców Grodziska;
 3. Wydawanie i dystrybucja materiałów zawierających informacje o mieście;
 4. Udział w targach, giełdach, krajowych i zagranicznych, w imprezach umożliwiających poszerzenie działań promocyjnych miasta, w różnych dziedzinach oraz inicjowanie i organizacja takich imprez;
 5. Prowadzenie kompleksowej działalności w dziedzinie promocji miasta, której celem jest kreowanie korzystnego wizerunku miasta, zarówno wśród mieszkańców, jak i osób i instytucji oraz firm w kraju i zagranicą;
 6. Produkcja materiałów własnych i na zlecenie promujących miasto;
 7. Redagowaniem materiałów Urzędu Miasta Grodzisk;
 8. Prowadzenie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, w tym realizacja imprez zleconych przez Radę Książęcego Miasta Grodzisk i Burmistrza Grodziska;
 9. Wydawanie, co miesięcznego informatora o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz o konkursach;
 10. Tworzenie i sprzedaż materiałów promocyjnych dla przedsiębiorstw oraz innych miast oraz dla Księstwa Sarmacji;
 11. Wykonywanie innych zadań.

§ 3.[Struktura organizacyjna]

 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum Promocji i Informacji w Grodzisku;
 2. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie jednostki;
 3. Dyrektor Centrum powoływany i odwoływany jest przez Burmistrza Książęcego Miasta Grodzisk w drodze rozporządzenia Burmistrza Grodziska, poprzez wcześniej wyrażoną zgodą Rady Miasta Grodziska na okres 3 miesięcy z możliwością wcześniejszego odwołania z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek Rady Książęcego Miasta Grodzisk;
 4. Dyrektor Centrum kontroluje pracę swojego zastępcy i pracowników;
 5. Dyrektor Centrum Promocji i Informacji powołuje i odwołuje swojego zastępcę;
 6. Zastępca Dyrektora Centrum ściśle współpracuje z Dyrektorem i wykonuje zlecone przez niego zadania;
 7. Dyrektor Centrum zatrudnia pracowników w szczególności: Koordynatora ds. Organizacji Imprez i Promocji;
 8. Dyrektor w Centrum może zatrudnić nie więcej niż 3 pracowników;
 9. Dyrektor Centrum zatrudnia i zwalnia pracowników.

§ 4.[Zakres czynności Koordynatora ds. Organizacji Imprez i Promocji Miasta]

 1. Przygotowanie i nadzór nad organizacją imprez własnych organizowanych przez Centrum.
 2. Przygotowanie i nadzór nad organizacją imprez zleconych;
 3. Poszukiwanie sponsorów dla realizacji celów promocyjnych wyznaczonych w planach działania Centrum na dany miesiąc, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywanych imprez;
 4. Prowadzenie działań związanych z Promocją Książęcego Miasta Grodzisk,w tym:
 5. przygotowywanie tekstów promocyjnych, ulotek, ogłoszeń reklamowych, innych publikacji oraz korekta teksów,przygotowywanie zleceń do realizacji zadań promocyjnych,nadzór nad realizacja zleceń i umów dotyczących zadań promocyjnych.
 6. Prowadzenie bieżącej bazy danych materiałów reklamowych i promocyjnych Centrum oraz ich dystrybucji;
 7. Udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom zarówno osobom prywatnym jak i podmiotom prawnym szeroko rozumianej informacji dotyczącej Książęcego Miasta Grodzisk, w tym informacji o wydarzeniach bieżących, kulturalnych, gospodarczych, inwestycyjnych itp.;
 8. Pozyskiwanie reklamodawców na strony internetowej Centrum;
 9. Sporządzanie umów promocyjnych i nadzór nad ich realizacją;
 10. Udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach dotyczących zadań realizowanych przez Centrum;
 11. Reprezentowanie Centrum i Książęcego Miasta Grodzisk na oficjalnych spotkaniach, imprezach, promocyjnych i innych uroczystościach;
 12. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 5.[Gospodarka Finansowa]

 1. Centrum jest jednostką pomocniczą miasta finansowaną z budżetu Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Podstawę gospodarki finansowej w miesiącu budżetowym stanowi plan finansowy obejmujący szczegółowe dochody i wydatki.
 3. Dochodami Centrum są:dochody z tytułu tworzenia i sprzedaży materiałów promocyjnych dla innych miejscowości oraz przedsiębiorstw;Dochody przekazane od sponsorów;Dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Książęcego Miasta Grodziska;Dochody pozyskane od Księstwa Sarmacji.
 4. Wydatkami Centrum są:wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Centrum;Wydatki z tytułu prowadzenia działalności podstawowej Centrum w zakresie Informacji i Promocji miasta;Wydatki z tytułu tworzenia, przekształcenia oraz prowadzenia strony www.

§ 6.[Plan Finansowy]

 1. Plan finansowy sporządza Dyrektor Centrum z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz planowanych.
 2. Plan finansowy sporządzony zostaje na jeden miesiąc.
 3. Plan finansowy Centrum zostaje przedłożone Burmistrzowi oraz Radzie Książęcego Miasta Grodziska do zaakceptowania nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem się miesiąca, w którym plan finansowy ma obowiązywać.
 4. Dyrektor Centrum ma obowiązek przedłożenia Burmistrzowi oraz Radzie Książęcego Miasta Grodziska sprawozdania z wykonania Planu Finansowego w terminie siedmiu dni od zakończenia miesiąca, w którym Plan Finansowy obowiązywał.

§ 7.[Postanowienia Końcowe]

 1. Pełna nazwa Centrum brzmi: CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI W GRODZISKU.
 2. Centrum używa skrótu: CPiI –GRODZISK.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Dariusz Darowski, Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodzisk.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny